From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

ApaduddhAraNa stOtram

OM ApadAmapahartAraM dAtAraM sarvasampadAm|
lOkAbhirAmaM zrIrAmaM bhUyO bhUyO namAmyaham||1||
ArtAnAmArtihantAraM bhItAnAM bhItinAzanam|
dviSatAM kAladaNDaM taM rAmacandraM namAmyaham||2||
namaH kOdaNDahastAya sandhIkRtazarAya ca|
khaNDitAkhiladaityAya rAmAya''pannivAriNE||3||
rAmAya rAmabhadrAya rAmacandrAya vEdhasE|
raghunAthAya nAthAya sItAyAH patayE namaH||4||
agrataH pRSThatazcaiva pArzvatazca mahAbalau|
AkarNapUrNadhanvAnau rakSEtAM rAmalakSmaNau||5||
sannaddhaH kavacI khaDgI cApabANadharO yuvA|
gacchan mamAgratO nityaM rAmaH pAtu salakSmaNaH||6||
acyutAnantagOvinda nAmOccAraNabhESajAt|
nazyanti sakalA rOgAH satyaM satyaM vadAmyaham||7||
satyaM satyaM punaH satyamuddhRtya bhujamucyatE|
vEdAcchAstraM paraM nAsti na dEvaM kEzavAtparam||8||
zarIrE jarjharIbhUtE vyAdhigrastE kalEvarE|
auSadhaM jAhnavItOyaM vaidyO nArAyaNO hariH||9||
AlODya sarvazAstrANi vicArya ca punaH punaH|
idamEkaM suniSpannaM dhyEyO nArAyaNO hariH||10||
Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox