From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


dazAvatAra gItagOvindam


||zrI jayadEva dhyAnam||

zrIgOpAlavilAsinI valayasadratnAdimugdhAkRti
zrIrAdhApatipAdapadmabhajanAnandAbdhimagnO'nizam|
lOkE satkavirAjarAja iti yaH khyAtO dayAmbhOnidhiH
taM vandE jayadEvasadgurumahaM padmAvatIvallabham||
pralayapayOdhijalE kEzava dhRtavAnasi vEdam|
vihitavahitracaritramakhEdam||
kEzava dhRtamInazarIra jaya jagadIza harE||1||
kSitirativipulatarE kEzava tava tiSThati pRSThE|
dharaNidharaNakiNacakragariSThE||
kEzava dhRtakacchaparUpa jaya jagadIza harE||2||
vasati dazanazikharE kEzava dharaNI tava lagnA|
zazini kalaGkakalEva nimagnA||
kEzava dhRtasUkararUpa jaya jagadIza harE||3||
tava karakamalavarE kEzava nakhamadbhutazRGgam|
dalitahiraNyakaziputanubhRGgam||
kEzava dhRtanaraharirUpa jaya jagadIza harE||4||
chalayasi vikramaNE kEzava balimadbhutavAmana|
padanakhanIrajanitajanapAvana||
kEzava dhRtavAmanarUpa jaya jagadIza harE||5||
kSatriyarudhiramayE kEzava jagadapagatapApam|
snapayasi payasi zamitabhavatApam||
kEzava dhRtabhRgupatirUpa jaya jagadIza harE||6||
vitarasi dikSu raNE kEzava dikpatikamanIyam|
dazamukhamaulibaliM ramaNIyam||
kEzava dhRtarAmazarIra jaya jagadIza harE||7||
vahasi vapuSi vizadE kEzava vasanaM jaladAbham|
halahatibhItimilitayamunAbham||
kEzava dhRtahaladhararUpa jaya jagadIza harE||8||
nindasi yajJavidhEH kEzava ahaha zrutijAtam|
sadayahRdayadarzitapazughAtam||
kEzava dhRtabuddhazarIra jaya jagadIza harE||9||
mlEcchanivahanidhanE kEzava kalayasi karavAlam|
dhUmakEtumiva kimapi karAlam||
kEzava dhRtakalkizarIra jaya jagadIza harE||10||
zrIjayadEvakavEH kEzava idamuditamudAram|
zRNu zubhadaM sukhadaM bhavasAram||
kEzava dhRtadazavidharUpa jaya jagadIza harE||11||
vEdAnuddharatE jagannivahatE bhUgOlamudbibhratE
daityaM dArayatE baliM chalayatE kSatrakSayaM kurvatE|
paulastyaM jayatE halaM kalayatE kAruNyamAtanvatE
mlEcchAnmUrcchayatE dazAkRtikRtE kRSNAya tubhyaM namaH||

||iti zrI jayadEvaviracitaM dazAvatAra-gItagOvindaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox