From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

gaNapatistavaH


garga RSiruvAca

ajaM nirvikalpaM nirAkAramEkam
nirAnandamAnandamadvaitapUrNam|
paraM nirguNaM nirvizESaM nirIham
parabrahmarUpaM gaNEzaM bhajEma||1||
guNAtItamAnaM cidAnandarUpam
cidAbhAsakaM sarvagaM jJAnagamyam|
munidhyEyamAkAzarUpaM parEzam
parabrahmarUpaM gaNEzaM bhajEma||2||
jagatkAraNaM kAraNajJAnarUpam
surAdiM sukhAdiM guNEzaM gaNEzam|
jagadvyApinaM vizvavandyaM surEzam
parabrahmarUpaM gaNEzaM bhajEma||3||
rajOyOgatO brahmarUpaM zrutijJam
sadA kAryasak‍taM hRdA'cintyarUpam|
jagatkAraNaM sarvavidyAnidAnam
parabrahmarUpaM gaNEzaM natAH smaH||4||
sadA satyayOgyaM mudA krIDamAna
surArIn harantaM jagatpAlayantam|
anEkAvatAraM nijajJAnahAram
sadA vizvarUpaM gaNEzaM namAmaH||5||
tamOyOginaM rudrarUpaM trinEtram
jagaddhArakaM tArakaM jJAnahEtum|
anEkAgamaiH svaM janaM bOdhayantam
sadA sarvarUpaM gaNEzaM namAmaH||6||
tamaH stOmahAraM janAjJAnahAram
trayIvEdasAraM parabrahmasAram|
munijJAnakAraM vidUrE vikAram
sadA brahmarUpaM gaNEzaM namAmaH||7||
nijairOSadhIstarpayantaM karAdyaiH
suraughAnkalAbhiH sudhAsrAviNIbhiH|
dinEzAMzusantApahAraM dvijEzam
zazAGkasvarUpaM gaNEzaM namAmaH||8||
prakAzasvarUpaM nabhO vAyurUpam
vikArAdihEtuM kalAdhArarUpam|
anEkakriyAnEkazaktisvarUpam
sadA zaktirUpaM gaNEzaM namAmaH||9||
pradhAnasvarUpaM mahattattvarUpam
dharAcArirUpaM digIzAdirUpam|
asatsatsvarUpaM jagaddhEturUpam
sadA vizvarUpaM gaNEzaM natAH smaH||10||
tvadIyE manaH sthApayEdaGghriyugmE
janO vighnasaGghAtapIDAM labhEta|
lasatsUryabimbE vizAlE sthitO'yam
janO dhvAntapIDAM kathaM vA labhEta||11||
vayaM bhrAmitAH sarvathA'jJAnayOgA-
dalabdhAstavAGghriM bahUn varSapUgAn|
idAnImavAptAstavaiva prasAdAt
prapannAn sadA pAhi vizvambharAdya||12||
EvaM stutO gaNEzastu santuSTO'bhUnmahAmunE|
kRpayA parayOpEtO'bhidhAtumupacakramE||13||


||iti zrImad-gargaRSikRtO gaNapatistavaH sampUrNaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox