From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

gaNASTakam

EkadantaM mahAkAyaM taptakAJcanasannibham|
lambOdaraM vizAlAkSaM vandE'haM gaNanAyakam||1||
mauJjIkRSNAjinadharaM nAgayajJOpavItinam|
bAlEnduzakalaM maulau vandE'haM gaNanAyakam||2||
citraratna-vicitrAGga-citramAlAvibhUSitam|
kAmarUpadharaM dEvaM vandE'haM gaNanAyakam||3||
mUSakOttamam Aruhya dEvAsuramahAhavE|
yOddhukAmaM mahAvIryaM vandE'haM gaNanAyakam||4||
gajavaktraM surazrESThaM karNacAmarabhUSitam|
pAzAGkuzadharaM dEvaM vandE'haM gaNanAyakam||5||
yakSakinnara-gandharva-siddha-vidyAdharaiH sadA|
stUyamAnaM mahAbAhuM vandE'haM gaNanAyakam||6||
ambikAhRdayAnandaM mAtRbhiH parivESTitam|
bhaktapriyaM madOnmattaM vandE'haM gaNanAyakam||7||
sarvavighnakaraM dEvaM sarvavighnavivarjitam|
sarvasiddhipradAtAraM vandE'haM gaNanAyakam||8||
gaNASTakamidaM puNyaM yaH paThEt satataM naraH|
sid‌dhyanti sarvakAryANi vidyAvAn dhanavAn bhavEt||
Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox