From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

gaNEzabhujaGgam

raNat kSudraghaNTAninAdAbhirAmam
calat tANDavOddaNDavatpadmatAlam|
lasat tundilAGgOparivyAlahAram
gaNAdhIzamIzAnasUnuM tamIDE||1||
dhvanidhvaMsavINAlayOllAsivaktram
sphuracchuNDadaNDOllasad‌bIjapUram|
galaddarpasaugandhyalOlAlimAlam
gaNAdhIzamIzAnasUnuM tamIDE||2||
prakAzajjapAraktarantaprasUna-
pravAlaprabhAtAruNajyOtirEkam|
pralambOdaraM vakratuNDaikadantam
gaNAdhIzamIzAnasUnuM tamIDE||3||
vicitrasphuradratnamAlAkirITam
kirITOllasaccandrarEkhAvibhUSam|
vibhUSaikabhUSaM bhavadhvaMsahEtum
gaNAdhIzamIzAnasUnuM tamIDE||4||
udaJcadbhujAvallarIdRzyamUlOc-
calad‌-bhrUlatA-vibhramabhrAjadakSam|
marut sundarIcAmaraiH sEvyamAnam
gaNAdhIzamIzAnasUnuM tamIDE||5||
sphuranniSThurAlOlapiGgAkSitAram
kRpAkOmalOdAralIlAvatAram|
kalAbindugaM gIyatE yOgivaryair-
gaNAdhIzamIzAnasUnuM tamIDE||6||
yamEkAkSaraM nirmalaM nirvikalpam
guNAtItamAnandamAkArazUnyam|
paraM pAramOGkAramAmnAyagarbham
vadanti pragalbhaM purANaM tamIDE||7||
cidAnandasAndrAya zAntAya tubhyam
namO vizvakartrE ca hartrE ca tubhyam|
namO'nantalIlAya kaivalyabhAsE
namO vizvabIja prasIdEzasUnO||8||
imaM sustavaM prAtarutthAya bhaktyA
paThEdyastu martyO labhEtsarvakAmAn|
gaNEzaprasAdEna siddhyanti vAcO
gaNEzE vibhau durlabhaM kiM prasannE||
Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox