From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


gAyatrIstOtram


nArada uvAca

bhaktAnukampin sarvajJa hRdayaM pApanAzanam|
gAyatryAH kathitaM tasmAdgAyatryAH stOtramIraya||1||
AdizaktE jaganmAtarbhaktAnugrahakAriNi|
sarvatra vyApikE'nantE zrIsandhyE tE namO'stu tE||2||
tvamEva sandhyA gAyatrI sAvitrI ca sarasvatI|
brahmANI vaiSNavI raudrI raktazvEtA sitEtarA||3||
prAtarbAlA ca madhyAhnE yauvanasthA bhavEtpunaH|
vRddhA sAyaM bhagavatI cintyatE munibhiH sadA||4||
haMsasthA garuDArUDhA tathA vRSabhavAhinI|
RgvEdAdhyAyinI bhUmau dRzyatE yA tapasvibhiH||5||
yajurvEdaM paThantI ca hyantarikSE virAjatE|
yA sAmagA'pi sarvESu bhrAmyamANA tathA bhuvi||6||
rudralOkaM gatA tvaM hi viSNulOkanivAsinI|
tvamEva brahmaNO lOkE'martyAnugrahakAriNI||7||
saptarSiprItijananI mAyA bahuvarapradA|
zivayOH karanEtrOtthA hyazrusvEdasamudbhavA||8||
AnandajananI durgA dazadhA paripaThyatE|
varENyA varadA caiva variSThA varavarNinI||9||
gariSThA ca varAhI ca varArOhA ca saptamI|
nIlagaGgA tathA sandhyA sarvadA bhOgamOkSadA||10||
bhAgIrathI martyalOkE pAtAlE bhOgavatyapi|
trilOkavAhinI dEvI sthAnatrayanivAsinI||11||
bhUrlOkasthA tvamEvAsi dharitrI zOkadhAriNI|
bhuvO lOkE vAyuzaktiH svarlOkE tEjasAM nidhiH||12||
maharlOkE mahAsiddhirjanalOkE'janEtyapi|
tapasvinI tapOlOkE satyalOkE tu satyavAk||13||
kamalA viSNulOkE ca gAyatrI brahmalOkagA|
rudralOkE sthitA gaurI harArdhAGganivAsinI||14||
ahamO mahatazcaiva prakRtistvaM hi gIyasE|
sAmyAvasthAtmikA tvaM hi zabalabrahmarUpiNI||15||
tataH parA parAzaktiH paramA tvaM hi gIyasE|
icchAzaktiH kriyAzaktirjJAnazaktistrizaktidA||16||
gaGgA ca yamunA caiva vipAzA ca sarasvatI|
sarayU rEvikA sindhurnarmadairAvatI tathA||17||
gOdAvarI zatadruzca kAvErI dEvalOkagA|
kauzikI candrabhAgA ca vitastA ca sarasvatI||18||
gaNDakI tApinI tOyA gOmatI vEtravatyapi|
iDA ca piGgalA caiva suSumNA ca tRtIyakA||19||
gAndhArI hastajihvA ca pUSA'pUSA tathaiva ca|
alambuSA kuhUzcaiva zaGkhinI prANavAhinI||20||
nADI ca tvaM zarIrasthA gIyasE prAktanairbudhaiH|
hRtpadmasthA prANazaktiH kaNThasthA svapnanAyikA||21||
tAlusthA tvaM sadAdhArA bindusthA bindumAlinI|
mUlE tu kuNDalIzaktirvyApinI kEzamUlagA||22||
zikhAmadhyAsanA tvaM hi zikhAgrE tu manOnmanI|
kimanyadbahunOktEna yatkiJcijjagatItrayE||23||
tatsarvaM tvaM mahAdEvi zriyE sandhyE namO'stu tE|
itIdaM kIrtitaM stOtraM sandhyAyAM bahupuNyadam||24||
mahApApaprazamanaM mahAsiddhividAyakam|
ya idaM kIrtayEt stOtraM sandhyAkAlE samAhitaH||25||
aputraH prApnuyAt putraM dhanArthI dhanamApnuyAt|
sarvatIrthatapOdAnayajJayOgaphalaM labhEt||26||
bhOgAn bhuktvA ciraM kAlamantE mOkSamavApnuyAt|
tapasvibhiH kRtaM stOtraM snAnakAlE tu yaH paThEt||27||
yatra kutra jalE magnaH sandhyAmajjanajaM phalam|
labhatE nAtra sandEhaH satyaM satyaM tu nArada||28||
zRNuyAdyO'pi tadbhaktyA sa tu pApAt pramucyatE|
pIyUSasadRzaM vAkyaM sandhyOktaM nAradEritam||29||


||iti zrI gAyatrI stOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox