From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


guhapaJcaratnam

OGkAranagarasthaM taM nigamAntavanEzvaram|
nityamEkaM zivaM zAntaM vandE guhamumAsutam||1||
vAcAmagOcaraM skandaM cidudyAnavihAriNam|
gurumUrtiM mahEzAnaM vandE guhamumAsutam||2||
saccidanandarUpEzaM saMsAradhvAntadIpakam|
subrahmaNyamanAdyantaM vandE guhamumAsutam||3||
svAminAthaM dayAsindhuM bhavAbdhEstArakaM prabhum|
niSkalaGkaM guNAtItaM vandE guhamumAsutam||4||
nirAkAraM nirAdhAraM nirvikAraM nirAmayam|
nirdvandvaM ca nirAlambaM vandE guhamumAsutam||5||


||iti zrI guhapaJcaratnaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox