From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


guruvAtapurIzapaJcaratnam

kalyANarUpAya kalau janAnAM kalyANadAtrE karuNAsudhAbdhE|
kambvAdidivyAyudhasatkarAya vAtAlayAdhIza namO namastE||1||
nArAyaNEtyAdi japadbhiruccaiH bhaktaiH sadApUrNamahAlayAya|
svatIrthagAGgOpama-vArimagna nivartitAzESarujE namastE||2||
brAhmE muhUrtE paridhaH svabhaktaiH sandRSTasarvOttamavizvarUpa|
svatailasaMsEvakarOgahartrE vAtAlayAdhIza namO namastE||3||
bAlAn svakIyAn tavasannidhAnE divyAnnadAnAtparipAlayadbhiH|
sadA paThadbhizca purANaratnaM saMsEvitAyAstu namO harE tE||4||
nityAnnadAtrE ca mahIsurEbhyaH nityaM divisthairnizi pUjitAya|
mAtrA ca pitrA ca tathOddhavEna sampUjitAyAstu namO namastE||5||
anantarAmAkhya-mahipraNItaM stOtraM paThEdyastu narastrikAlam|
vAtAlayEzasya kRpAphalEna labhEta sarvANi ca maGgalAni||
guruvAtapurIzapaJcakAkhyaM stutiratnaM paThatAM sumaGgalaM syAt|
hRdi cApi vizEt hariH svayaM tu ratinAthAyutatulyadEhakAntiH||


||iti zrI anantarAma-dIkSitEna viracitaM zrI guruvAtapurIzapaJcaratnaM sampUrNam‌||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox