From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


gurvaSTakam

zarIraM surUpaM tathA vA kalatraM
yazazcAru citraM dhanaM mErutulyam|
manazcEnna lagnaM gurOraGghripadmE
tataH kiM tataH kiM tataH kiM tataH kim||1||
kalatraM dhanaM putrapautrAdisarvaM
gRhaM bAndhavAH sarvamEtaddhi jAtam|
manazcEnna lagnaM gurOraGghripadmE
tataH kiM tataH kiM tataH kiM tataH kim||2||
SaDaGgAdivEdO mukhE zAstravidyA
kavitvAdi gadyaM supadyaM karOti|
manazcEnna lagnaM gurOraGghripadmE
tataH kiM tataH kiM tataH kiM tataH kim||3||
vidEzESu mAnyaH svadEzESu dhanyaH
sadAcAravRttESu mattO na cAnyaH|
manazcEnna lagnaM gurOraGghripadmE
tataH kiM tataH kiM tataH kiM tataH kim||4||
kSamAmaNDalE bhUpabhUpAlabRndaiH
sadA sEvitaM yasya pAdAravindam|
manazcEnna lagnaM gurOraGghripadmE
tataH kiM tataH kiM tataH kiM tataH kim||5||
yazO mE gataM dikSu dAnapratApAt
jagadvastusarvaM karE yatprasAdAt|
manazcEnna lagnaM gurOraGghripadmE
tataH kiM tataH kiM tataH kiM tataH kim||6||
na bhOgE na yOgE na vA vAjirAjau
na kantAmukhE naiva vittESu cittam|
manazcEnna lagnaM gurOraGghripadmE
tataH kiM tataH kiM tataH kiM tataH kim||7||
araNyE na vA svasya gEhE na kAryE
na dEhE manO vartatE mE tvanarghyE|
manazcEnna lagnaM gurOraGghripadmE
tataH kiM tataH kiM tataH kiM tataH kim||8||
gurOraSTakaM yaH paThEtpuNyadEhI
yatirbhUpatirbrahmacArI ca gEhI|
labhEdvAJchitArthaM padaM brahmasaMjJaM
gurOruktavAkyE manO yasya lagnam||


||iti zrImacchaGkarAcAryaviracitaM zrI gurvaSTakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox