From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

hanumAn cAlIsA

zrIguru carana sarOja raja
nija manu mukura sudhAra|
baranaU^ raghuvara vimala yaza
jO dAyaku phala cAra||
buddhihIna tanu jAnikE
sumirauM pavanakumAra|
bala buddhi vidyA dEhu mOhiM
harahu kalEsa vikAra||

caupAI

jaya hanumAna jJAna guNa sAgara|
jaya kapIza tihu^ lOka ujAgara||1||
rAma dUta atulita bala dhAmA|
aJjaniputra pavanasuta nAmA||2||
mahAvIra vikrama bajaraGgI|
kumati nivAra sumati kE saGgI||3||
kaJcana barana virAja suvEsA|
kAnana kuNDala kuJcita kEzA||4||
hAtha vajra au dhvajA virAjai|
kA^dhE mU^ja janEU sAjai||5||
saGkara suvana kEsarInandana|
tEja pratApa mahA jaga vandana||6||
vidyAvAna guNI ati cAtura|
rAma kAja karibE kO Atura||7||
prabhu caritra sunibE kO rasiyA|
rAma lakhana sItA mana basiyA||8||
rAma lakSmaNa jAnakI|
jaya bOlO hanumAn kI||
sUkSma rUpa dhari siyahiM dikhAvA|
vikaTa rUpa dhari laGka jarAvA||9||
bhIma rUpa dhari asura sa^hArE|
rAmacandra kE kAja sa^vArE||10||
lAya sajIvana lakhana jiyAyE|
zrIraghuvIra haraSi ura lAyE||11||
raghupati kInhI bahuta baDAI|
tuma mama priya bharata sama bhAI||12||
sahasa vadana tumharO yaza gAvaiM|
asa kahi zrIpati kaNTha lagAvaiM||13||
sanakAdika brahmAdi munIzA|
nArada zArada sahita ahIzA||14||
yama kubEra dikpAla jahA^ tE|
kavi kOvida kahi sakE kahA^ tE||15||
tuma upakAra sugrIvahiM kInhA|
rAma milAya rAja pada dInhA||16||
rAma lakSmaNa jAnakI|
jaya bOlO hanumAn kI||
tumharO mantra vibhISaNa mAnA|
laGkEzvara bhayE saba jaga jAnA||17||
yuga sahasra yOjana para bhAnU|
lIlyO tAhi madhura phala jAnU||18||
prabhu mudrikA mEli mukha mAhIM|
jaladhi lA^ghi gayE acaraja nAhIM||19||
durgama kAja jagata kE jEtE|
sugama anugraha tumharE tEtE||20||
rAma duArE tuma rakhavArE|
hOta na AjJA bina paisArE||21||
saba sukha lahai tumhArI saranA|
tuma rakSaka kAhU kO Dara nA||22||
Apana tEja samhArO Apai|
tInOM lOka hA^ka tEM kA^pai||23||
bhUta pizAca nikaTa nahiM Avai|
mahAvIra jaba nAma sunAvai||24||
rAma lakSmaNa jAnakI|
jaya bOlO hanumAn kI||
nAzai rOga harai saba pIrA|
japata nirantara hanumata vIrA||25||
saGkaTa sE hanumAna chuDAvai|
mana krama vacana dhyAna jO lAvai||26||
saba para rAma tapasvI rAjA|
tina kE kAja sakala tuma sAjA||27||
aura manOratha jO kOI lAvai|
dAsu amita jIvana phala pAvai||28||
cArOM yuga pratApa tumhArA|
hai prasiddha jagata ujiyArA||29||
sAdhu santa kE tuma rakhavArE|
asura nikandana rAma dulArE||30||
aSTa siddhi nava nidhi kE dAtA|
asa bara dIna jAnakI mAtA||31||
rAma rasAyana tumharE pAsA|
sadA rahO raghupati kE dAsA||32||
rAma lakSmaNa jAnakI|
jaya bOlO hanumAn kI||
tumharE bhajana rAma kO pAvai|
janma janma kE dukha bisarAvai||33||
anta kAla raghupati pura jAI|
jahA^ janmi haribhakta kahAI||34||
aura dEvatA citta na dharaI|
hanumata sEI sarva sukha karaI||35||
saGkaTa kaTai miTai saba pIrA|
jO sumirai hanumata balavIrA||36||
jai jai jai hanumAna gOsAIM|
kRpA karahu guru dEva kI nAIM||37||
yaha zata pAra pATha kara kOI|
chUTahi baMdi mahA sukha hOI||38||
yO yaha parhhai hanumAn calIsA|
hOya siddhi sAkhI gaurIsA||39||
tulasIdAsa sadA hari cErA|
kIjai nAtha hRdaya ma^ha DErA||40||
rAma lakSmaNa jAnakI|
jaya bOlO hanumAn kI||
Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox