From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


hayagrIvASTOttarazatanAmastOtram

hayagrIvO mahAviSNuH kEzavO madhusUdanaH|
gOvindaH puNDarIkAkSO viSNurvizvambharO hariH||1||
AdityaH sarvavAgIzaH sarvAdhAraH sanAtanaH|
nirAdhArO nirAkArO nirIzO nirupadravaH||2||
niraJjanO niSkalaGkO nityatRptO nirAmayaH|
cidAnandamayaH sAkSI zaraNyaH sarvadAyakaH||3||
zrImAn lOkatrayAdhIzaH zivaH sArasvatapradaH|
vEdOddharttA vEdanidhirvEdavEdyaH prabhUtanaH ||4||
pUrNaH pUrayitA puNya़H puNyakIrtiH parAtparaH|
paramAtmA paraJjyOtiH parEzaH pAragaH paraH||5||
rsarvavEdAtmakO vidvAn vEdavEdAGgapAragaH|
sakalOpaniSadvEdyO niSkalaH sarvazAstrakRt||6||
akSamAlAjJAnamudrAyuktahastO varapradaH|
purANapuruSaH zrESThaH zaraNyaH paramEzvaraH ||7||
zAntO dAntO jitakrOdhO jitAmitrO jaganmayaH|
jaganmRtyuharO jIvO jayadO jADyanAzanaH||8||
janapriyO janastutyO jApakapriyakRtprabhuH|
vimalO vizvarUpazca vizvagOptA vidhistutaH||9||
vidhIndrazivasaMstutyaH zAntidaH kSAntipAragaH|
zrEyapradaH zrutimayaH zrEyasAM patirIzvaraH ||10||
acyutO'nantarUpazca prANadaH pRthivIpatiH|
avyaktO vyaktarUpazca sarvasAkSI tamOharaH||11||
ajJAnanAzakO jJAnI pUrNacandrasamaprabhaH|
jJAnadO vAkpatiryOgI yOgIzaH sarvakAmadaH||12||
mahAyOgI mahAmaunI maunIzaH zrEyasAM patiH|
haMsaH paramahaMsazca vizvagOptA virAT svarAT||13||
zuddhasphaTikasaGkAzO jaTAmaNDalasaMyutaH|
AdimadhyAntarahitaH sarvavAgIzvarEzvaraH||14||


||iti zrI hayagrIvASTOttarazatanAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox