From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


kAmAkSI mAhAtmyam

svAmipuSkariNItIrthaM pUrvasindhuH pinAkinI|
zilAhradazcaturmadhyaM yAvat tuNDIramaNDalam||1||
madhyE tuNDIrabhUvRttaM kampA-vEgavatI-dvayOH|
tayOrmadhyaM kAmakOSThaM kAmAkSI tatra vartatE||2||
sa Eva vigrahO dEvyA mUlabhUtO'drirADbhuvaH|
nAnyO'sti vigrahO dEvyAH kAJcyAM tanmUlavigrahaH||3||
jagatkAmakalAkAraM nAbhisthAnaM bhuvaH param|
padapadmasya kAmAkSyAH mahApIThamupAsmahE||4||

kAmakOTiH smRtaH sO'yaM kAraNAdEva cinnabhaH|
yatra kAmakRtO dharmO jantunA yEna kEna vA|
sakRdvA'pi sudharmANAM phalaM phalati kOTizaH||5||

yO japEt kAmakOSThE'smin mantramiSTArthadaivatam|
kOTivarNaphalEnaiva muktilOkaM sa gacchati||6||
yO vasEt kAmakOSThE'smin kSaNArdhaM vA tadardhakam|
mucyatE sarvapApEbhyaH sAkSAddEvI narAkRtiH||7||
gAyatrImaNDapAdhAraM bhUnAbhisthAnamuttamam|
puruSArthapradaM zambhOrbilAbhraM taM namAmyaham||8||
yaH kuryAt kAmakOSThasya bilAbhrasya pradakSiNam|
padasaGkhyAkramENaiva gOgarbhajananaM labhEt||9||
vizvakAraNanEtrADhyAM zrImattripurasundarIm|
bandhakAsurasaMhantrIM kAmAkSIM tAmahaM bhajE||10||

parAjanmadinE kAJcyAM mahAbhyantaramArgataH|
yO'rcayEt tatra kAmAkSIM kOTipUjAphalaM labhEt|
tatphalOtpannakaivalyaM sakRt kAmAkSisEvayA||11||

tristhAnanilayaM dEvaM trividhAkAramacyutam|
pratiliGgAgrasaMyuktaM bhUtabandhaM tamAzrayE||12||
ya idaM prAtarutthAya snAnakAlE paThEnnaraH|
dvAdazazlOkamAtrENa zlOkOktaphalamApnuyAt||


||iti zrI kAmAkSI-vilAsE trayOviMzE adhyAyE zrI kAmAkSI mAhAtmyaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox