From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

=lalitA paJcaratnam=

prAtaH smarAmi lalitAvadanAravindam
bimbAdharaM pRthulamauktikazObhinAsam|
AkarNadIrghanayanaM maNikuNDalADhyam
mandasmitaM mRgamadOjjvalabhAladEzam||1||
prAtarbhajAmi lalitAbhujakalpavallIm
ratnAGgulIyalasadaGgulipallavADhyAm|
mANikyahEmavalayAGgadazObhamAnAm
puNDrEkSucApakusumESusRNIrdadhAnAm||2||
prAtarnamAmi lalitAcaraNAravindam
bhaktESTadAnanirataM bhavasindhupOtam|
padmAsanAdisuranAyakapUjanIyam
padmAGkuzadhvajasudarzanalAJchanADhyam||3||
prAtaH stuvE parazivAM lalitAM bhavAnIm
trayyantavEdyavibhavAM karuNAnavadyAm|
vizvasya sRSTivilayasthitihEtubhUtAm
vizvEzvarIM nigamavAGmanasAtidUrAm||4||
prAtarvadAmi lalitE tava puNyanAma
kAmEzvarIti kamalEti mahEzvarIti|
zrIzAmbhavIti jagatAM jananI parEti
vAgdEvatEti vacasA tripurEzvarIti||5||
yaH zlOkapaJcakamidaM lalitAmbikAyAH
saubhAgyadaM sulalitaM paThati prabhAtE|
tasmai dadAti lalitA jhaTiti prasannA
vidyAM zriyaM vimalasaukhyamanantakIrtim||


||iti zrImacchaGkarAcAryaviracitaM zrI lalitApaJcakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox