From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

lalitAtrizatIstOtram

nyAsaH

asya zrIlalitAtrizatIstOtramahAmatrasya|bhagavAn hayagrIva RSiH|
anuSTup chandaH| zrIlalitAtripurasundarI dEvatA|
aiM bIjam| klIM zaktiH| sauH kIlakam|
sakala-cintitaphalAvAptyarthE japE viniyOgaH||

dhyAnam

atimadhuracApahastAm aparimitAmOdabANa-saubhAgyAm|
aruNAm atizayakaruNAm abhinavakulasundarIM vandE||

stOtram

hayagrIva uvAca

kakArarUpA kalyANI kalyANaguNazAlinI|
kalyANazailanilayA kamanIyA kalAvatI||1||
kamalAkSI kalmaSaghnI karuNAmRtasAgarA|
kadambakAnanAvAsA kadambakusumapriyA||2||
kandarpavidyA kandarpa-janakApAGga-vIkSaNA|
karpUravITi-saurabhya-kallOlita-kakuptaTA||3||
kalidOSaharA kaJjalOcanA kamravigrahA|
karmAdisAkSiNI kArayitrI karmaphalapradA||4||
EkArarUpA caikAkSaryEkAnEkAkSarAkRtiH|
EtattadityanirdEzyA caikAnanda-cidAkRtiH||5||
EvamityAgamAbOdhyA caikabhakti-madarcitA|
EkAgracitta-nirdhyAtA caiSaNA-rahitAdRtA||6||
ElAsugandhicikurA cainaHkUTavinAzinI|
EkabhOgA caikarasA caikaizvarya-pradAyinI||7||
EkAtapatra-sAmrAjya-pradA caikAntapUjitA|
EdhamAnaprabhA caijadanEkajagadIzvarI||8||
EkavIrAdi-saMsEvyA caikaprAbhava-zAlinI|
IkArarUpA cEzitrI cEpsitArtha-pradAyinI||9||
IdRgitya-vinirdEzyA cEzvaratva-vidhAyinI|
IzAnAdi-brahmamayI cEzitvAdyaSTasiddhidA||10||
IkSitrIkSaNa-sRSTANDa-kOTirIzvara-vallabhA|
IDitA cEzvarArdhAGga-zarIrEzAdhi-dEvatA||11||
Izvara-prEraNakarI cEzatANDava-sAkSiNI|
IzvarOtsaGga-nilayA cEtibAdhA-vinAzinI||12||
IhAvirahitA cEzazakti-rISat-smitAnanA|
lakArarUpA lalitA lakSmI-vANI-niSEvitA||13||
lAkinI lalanArUpA lasaddADima-pATalA|
lalantikAlasatphAlA lalATa-nayanArcitA||14||
lakSaNOjjvala-divyAGgI lakSakOTyaNDa-nAyikA|
lakSyArthA lakSaNAgamyA labdhakAmA latAtanuH||15||
lalAmarAjadalikA lambimuktAlatAJcitA|
lambOdara-prasUrlabhyA lajjADhyA layavarjitA||16||
hrIGkArarUpA hrIGkAranilayA hrImpadapriyA|
hrIGkArabIjA hrIGkAramantrA hrIGkAralakSaNA||17||
hrIGkArajapasuprItA hrImmatI hrIMvibhUSaNA|
hrIMzIlA hrImpadArAdhyA hrIGgarbhA hrImpadAbhidhA||18||
hrIGkAravAcyA hrIGkArapUjyA hrIGkArapIThikA|
hrIGkAravEdyA hrIGkAracintyA hrIM hrIM-zarIriNI||19||
hakArarUpA haladhRkpUjitA hariNEkSaNA|
harapriyA harArAdhyA haribrahmEndravanditA||20||
hayArUDhA-sEvitAGghrirhayamEdha-samarcitA|
haryakSavAhanA haMsavAhanA hatadAnavA||21||
hatyAdipApazamanI haridazvAdi-sEvitA|
hastikumbhOttuGgakucA hastikRtti-priyAGganA||22||
haridrAkuGkumAdigdhA haryazvAdyamarArcitA|
harikEzasakhI hAdividyA hAlAmadAlasA||23||
sakArarUpA sarvajJA sarvEzI sarvamaGgalA|
sarvakartrI sarvabhartrI sarvahantrI sanAtanA||24||
sarvAnavadyA sarvAGgasundarI sarvasAkSiNI|
sarvAtmikA sarvasaukhyadAtrI sarvavimOhinI||25||
sarvAdhArA sarvagatA sarvAvaguNavarjitA|
sarvAruNA sarvamAtA sarvabhUSaNa-bhUSitA||26||
kakArArthA kAlahantrI kAmEzI kAmitArthadA|
kAmasaJjIvanI kalyA kaThinastana-maNDalA||27||
karabhOrUH kalAnAtha-mukhI kacajitAmbudA|
kaTAkSasyandi-karuNA kapAli-prANanAyikA||28||
kAruNya-vigrahA kAntA kAntidhUta-japAvaliH|
kalAlApA kambukaNThI karanirjita-pallavA||29||
kalpavallI-samabhujA kastUrI-tilakAJcitA|
hakArArthA haMsagatirhATakAbharaNOjjvalA||30||
hArahAri-kucAbhOgA hAkinI halyavarjitA|
haritpati-samArAdhyA haThAtkAra-hatAsurA||31||
harSapradA havirbhOktrI hArdasantamasApahA|
hallIsalAsya-santuSTA haMsamantrArtha-rUpiNI||32||
hAnOpAdAna-nirmuktA harSiNI harisOdarI|
hAhAhUhU-mukha-stutyA hAni-vRddhi-vivarjitA||33||
hayyaGgavIna-hRdayA harigOpAruNAMzukA|
lakArAkhyA latApUjyA layasthityudbhavEzvarI||34||
lAsya-darzana-santuSTA lAbhAlAbha-vivarjitA|
laGghyEtarAjJA lAvaNya-zAlinI laghu-siddhidA||35||
lAkSArasa-savarNAbhA lakSmaNAgraja-pUjitA|
labhyEtarA labdhabhakti-sulabhA lAGgalAyudhA||36||
lagna-cAmara-hasta-zrI-zAradA-parivIjitA|
lajjApada-samArAdhyA lampaTA lakulEzvarI||37||
labdhamAnA labdharasA labdhasampatsamunnatiH|
hrIGkAriNI hrIGkArAdyA hrImmadhyA hrIMzikhAmaNiH||38||
hrIGkAra-kuNDAgni-zikhA hrIGkAra-zazicandrikA|
hrIGkAra-bhAskararucirhrIGkArAmbhOda-caJcalA||39||
hrIGkAra-kandAGkurikA hrIGkAraika-parAyaNA|
hrIGkAra-dIrghikAhaMsI hrIGkArOdyAna-kEkinI||40||
hrIGkArAraNya-hariNI hrIGkArAvAla-vallarI|
hrIGkAra-paJjarazukI hrIGkArAGgaNa-dIpikA||41||
hrIGkAra-kandarA-siMhI hrIGkArAmbhOja-bhRGgikA|
hrIGkAra-sumanO-mAdhvI hrIGkAra-tarumaJjarI||42||
sakArAkhyA samarasA sakalAgama-saMstutA|
sarvavEdAnta-tAtparyabhUmiH sadasadAzrayA||43||
sakalA saccidAnandA sAdhyA sadgatidAyinI|
sanakAdimunidhyEyA sadAziva-kuTumbinI||44||
sakalAdhiSThAna-rUpA satyarUpA samAkRtiH|
sarvaprapaJca-nirmAtrI samAnAdhika-varjitA||45||
sarvOttuGgA saGgahInA saguNA sakalESTadA|
kakAriNI kAvyalOlA kAmEzvaramanOharA||46||
kAmEzvara-prANanADI kAmEzOtsaGgavAsinI|
kAmEzvarAliGgitAGgI kAmEzvara-sukhapradA||47||
kAmEzvara-praNayinI kAmEzvara-vilAsinI|
kAmEzvara-tapaHsiddhiH kAmEzvara-manaHpriyA||48||
kAmEzvara-prANanAthA kAmEzvara-vimOhinI|
kAmEzvara-brahmavidyA kAmEzvara-gRhEzvarI||49||
kAmEzvarAhlAdakarI kAmEzvara-mahEzvarI|
kAmEzvarI kAmakOTinilayA kAGkSitArthadA||50||
lakAriNI labdharUpA labdhadhIrlabdha-vAJchitA|
labdhapApa-manOdUrA labdhAhaGkAra-durgamA||51||
labdhazaktirlabdhadEhA labdhaizvaryasamunnatiH|
labdhavRddhirlabdhalIlA labdhayauvanazAlinI||52||
labdhAtizaya-sarvAGga-saundaryA labdhavibhramA|
labdharAgA labdhapatirlabdha-nAnAgamasthitiH||53||
labdhabhOgA labdhasukhA labdhaharSAbhipUritA|
hrIGkAra-mUrtirhrIGkAra-saudhazRGgakapOtikA||54||
hrIGkAra-dugdhAbdhi-sudhA hrIGkAra-kamalEndirA|
hrIGkAra-maNidIpArcirhrIGkAra-taruzArikA||55||
hrIGkAra-pETaka-maNirhrIGkArAdarza-bimbitA|
hrIGkAra-kOzAsilatA hrIGkArAsthAna-nartakI||56||
hrIGkAra-zuktikA-muktAmaNirhrIGkAra-bOdhitA|
hrIGkAramaya-sauvarNastambha-vidruma-putrikA||57||
hrIGkAra-vEdOpaniSadhrIGkArAdhvara-dakSiNA|
hrIGkAra-nandanArAma-navakalpaka-vallarI||58||
hrIGkAra-himavadgaGgA hrIGkArArNava-kaustubhA|
hrIGkAra-mantra-sarvasvA hrIGkAra-parasaukhyadA||59||


||iti zrI brahmANDapurANE uttarAkhaNDE zrIhayagrIvAgastyasaMvAdE zrIlalitAtrizatI stOtrakathanaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox