From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


mahAgaNEzapaJcaratnam

mudAkarAttamOdakaM sadAvimuktisAdhakam
kalAdharAvataMsakaM vilAsilOkarakSakam|
anAyakaikanAyakaM vinAzitEbhadaityakam
natAzubhAzunAzakaM namAmi taM vinAyakam||1||
natEtarAtibhIkaraM navOditArkabhAsvaram
namatsurArinirjaraM natAdhikApaduddharam|
surEzvaraM nidhIzvaraM gajEzvaraM gaNEzvaram
mahEzvaraM tamAzrayE parAtparaM nirantaram||2||
samastalOkazaGkaraM nirastadaityakuJjaram
darEtarOdaraM varaM varEbhavaktramakSaram|
kRpAkaraM kSamAkaraM mudAkaraM yazaskaram
manaskaraM namaskRtAM namaskarOmi bhAsvaram||3||
akiJcanArtimArjanaM cirantanOktibhAjanam
purAripUrvanandanaM surArigarvacarvaNam|
prapaJcanAzabhISaNaM dhanaJjayAdibhUSaNam
kapOladAnavAraNaM bhajE purANavAraNam||4||
nitAntakAntadantakAntimantakAntakAtmajam
acintyarUpamantahInamantarAyakRntanam|
hRdantarE nirantaraM vasantamEva yOginAm
tamEkadantamEva taM vicintayAmi santatam||5||
mahAgaNEzapaJcaratnamAdarENa yO'nvaham
prajalpati prabhAtakE hRdi smaran gaNEzvaram|
arOgatAmadOSatAM susAhitIM suputratAm
samAhitAyuraSTabhUtimabhyupaiti sO'cirAt||


||iti zrImacchaGkarAcAryaviracitaM zrImahAgaNEzapaJcaratnaM sampUrNam||

Renditions

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox