From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

||tRtIyO'dhyAyaH - karma yOgaH||


arjuna uvAca

jyAyasI cEt karmaNastE matA buddhirjanArdana|
tat kiM karmaNi ghOrE mAM niyOjayasi kEzava||1||
vyAmizrENEva vAkyEna buddhiM mOhayasIva mE|
tadEkaM vada nizcitya yEna zrEyO'hamApnuyAm||2||


zrIbhagavAnuvAca

lOkE'smin dvividhA niSThA purA prOktA mayA'nagha|
jJAnayOgEna sAGkhyAnAM karmayOgEna yOginAm||3||
na karmaNAmanArambhAnnaiSkarmyaM puruSO'znutE|
na ca sannyasanAdEva siddhiM samadhigacchati||4||
na hi kazcit kSaNamapi jAtu tiSThatyakarmakRt|
kAryatE hyavazaH karma sarvaH prakRtijairguNaiH||5||
karmEndriyANi saMyamya ya AstE manasA smaran|
indriyArthAn vimUDhAtmA mithyAcAraH sa ucyatE||6||
yastvindriyANi manasA niyamya''rabhatE'rjuna|
karmEndriyaiH karmayOgamasaktaH sa viziSyatE||7||
niyataM kuru karma tvaM karma jyAyO hyakarmaNaH|
zarIrayAtrA'pi ca tE na prasiddhyEdakarmaNaH||8||
yajJArthAt karmaNO'nyatra lOkO'yaM karmabandhanaH|
tadarthaM karma kauntEya muktasaGgaH samAcara||9||
sahayajJAH prajAH sRSTvA purOvAca prajApatiH|
anEna prasaviSyadhvamESa vO'stviSTakAmadhuk||10||
dEvAn bhAvayatA'nEna tE dEvA bhAvayantu vaH|
parasparaM bhAvayantaH zrEyaH paramavApsyatha||11||
iSTAn bhOgAn hi vO dEvA dAsyantE yajJabhAvitAH|
tairdattAnapradAyaibhyO yO bhuGktE stEna Eva saH||12||
yajJaziSTAzinaH santO mucyantE sarvakilbiSaiH|
bhuJjatE tE tvaghaM pApA yE pacantyAtmakAraNAt||13||
annAdbhavanti bhUtAni parjanyAdannasambhavaH|
yajJAdbhavati parjanyO yajJaH karmasamudbhavaH||14||
karma brahmOdbhavaM viddhi brahmAkSarasamudbhavam|
tasmAt sarvagataM brahma nityaM yajJE pratiSThitam||15||
EvaM pravartitaM cakraM nAnuvartayatIha yaH|
aghAyurindriyArAmO mOghaM pArtha sa jIvati||16||
yastvAtmaratirEva syAdAtmatRptazca mAnavaH|
AtmanyEva ca santuSTastasya kAryaM na vidyatE||17||
naiva tasya kRtEnArthO nAkRtEnEha kazcana|
na cAsya sarvabhUtESu kazcidarthavyapAzrayaH||18||
tasmAdasaktaH satataM kAryaM karma samAcara|
asaktO hyAcaran karma paramApnOti pUruSaH||19||
karmaNaiva hi saMsiddhim AsthitA janakAdayaH|
lOkasaGgrahamEvApi sampazyan kartumarhasi||20||
yadyadAcarati zrESThastattadEvEtarO janaH|
sa yat pramANaM kurutE lOkastadanuvartatE||21||
na mE pArthAsti kartavyaM triSu lOkESu kiJcana|
nAnavAptamavAptavyaM varta Eva ca karmaNi||22||
yadi hyahaM na vartEyaM jAtu karmaNyatandritaH|
mama vartmAnuvartantE manuSyAH pArtha sarvazaH||23||
utsIdEyurimE lOkA na kuryAM karma cEdaham|
saGkarasya ca kartA syAmupahanyAmimAH prajAH||24||
saktAH karmaNyavidvAMsO yathA kurvanti bhArata|
kuryAdvidvAMstathA'saktazcikIrSurlOkasaGgraham||25||
na buddhibhEdaM janayEdajJAnAM karmasaGginAm|
jOSayEt sarvakarmANi vidvAn yuktaH samAcaran||26||
prakRtEH kriyamANAni guNaiH karmANi sarvazaH|
ahaGkAravimUDhAtmA kartA'hamiti manyatE||27||
tattvavit tu mahAbAhO guNakarmavibhAgayOH|
guNA guNESu vartanta iti matvA na sajjatE||28||
prakRtErguNasammUDhAH sajjantE guNakarmasu|
tAnakRtsnavidO mandAn kRtsnavinna vicAlayEt||29||
mayi sarvANi karmANi sannyasyAdhyAtmacEtasA|
nirAzIrnirmamO bhUtvA yudhyasva vigatajvaraH||30||
yE mE matamidaM nityam anutiSThanti mAnavAH|
zraddhAvantO'nasUyantO mucyantE tE'pi karmabhiH||31||
yE tvEtadabhyasUyantO nAnutiSThanti mE matam|
sarvajJAnavimUDhAMstAn viddhi naSTAnacEtasaH||32||
sadRzaM cESTatE svasyAH prakRtErjJAnavAnapi|
prakRtiM yAnti bhUtAni nigrahaH kiM kariSyati||33||
indriyasyEndriyasyArthE rAgadvESau vyavasthitau|
tayOrna vazamAgacchEt tau hyasya paripanthinau||34||
zrEyAn svadharmO viguNaH paradharmAt svanuSThitAt|
svadharmE nidhanaM zrEyaH paradharmO bhayAvahaH||35||


arjuna uvAca

atha kEna prayuktO'yaM pApaM carati pUruSaH|
anicchannapi vArSNEya balAdiva niyOjitaH||36||


zrIbhagavAnuvAca

kAma ESa krOdha ESa rajOguNasamudbhavaH|
mahAzanO mahApApmA viddhyEnamiha vairiNam||37||
dhUmEna''vriyatE vahniryathA'darzO malEna ca|
yathOlbEna''vRtO garbhastathA tEnEdamAvRtam||38||
AvRtaM jJAnamEtEna jJAninO nityavairiNA|
kAmarUpENa kauntEya duSpUrENAnalEna ca||39||
indriyANi manO buddhirasyAdhiSThAnamucyatE|
EtairvimOhayatyESa jJAnamAvRtya dEhinam||40||
tasmAt tvamindriyANyAdau niyamya bharatarSabha|
pApmAnaM prajahi hyEnaM jJAnavijJAnanAzanam||41||
indriyANi parANyAhurindriyEbhyaH paraM manaH|
manasastu parA buddhiryO buddhEH paratastu saH||42||
EvaM buddhEH paraM buddhvA saMstabhya''tmAnamAtmanA|
jahi zatruM mahAbAhO kAmarUpaM durAsadam||43||


||OM tatsaditi zrImadbhagavadgItAsUpaniSatsu brahmavidyAyAM yOgazAstrE zrIkRSNArjunasaMvAdE karmayOgO nAma tRtIyO'dhyAyaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox