From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

||saptamO'dhyAyaH - jJAnavijJAna yOgaH||


zrIbhagavAnuvAca

mayyAsaktamanAH pArtha yOgaM yuJjanmadAzrayaH|
asaMzayaM samagraM mAM yathA jJAsyasi tacchRNu||1||
jJAnaM tE'haM savijJAnamidaM vakSyAmyazESataH|
yajjJAtvA nEha bhUyO'nyajjJAtavyamavaziSyatE||2||
manuSyANAM sahasrESu kazcidyatati siddhayE|
yatatAmapi siddhAnAM kazcinmAM vEtti tattvataH||3||
bhUmirApO'nalO vAyuH khaM manO buddhirEva ca|
ahaGkAra itIyaM mE bhinnA prakRtiraSTadhA||4||
aparEyamitastvanyAM prakRtiM viddhi mE parAm|
jIvabhUtAM mahAbAhO yayEdaM dhAryatE jagat||5||
EtadyOnIni bhUtAni sarvANItyupadhAraya|
ahaM kRtsnasya jagataH prabhavaH pralayastathA||6||
mattaH parataraM nAnyat kiJcidasti dhanaJjaya|
mayi sarvamidaM prOtaM sUtrE maNigaNA iva||7||
rasO'hamapsu kauntEya prabhA'smi zazisUryayOH|
praNavaH sarvavEdESu zabdaH khE pauruSaM nRSu||8||
puNyO gandhaH pRthivyAM ca tEjazcAsmi vibhAvasau|
jIvanaM sarvabhUtESu tapazcAsmi tapasviSu||9||
bIjaM mAM sarvabhUtAnAM viddhi pArtha sanAtanam|
buddhirbuddhimatAmasmi tEjastEjasvinAmaham||10||
balaM balavatAM cAhaM kAmarAgavivarjitam|
dharmAviruddhO bhUtESu kAmO'smi bharatarSabha||11||
yE caiva sAttvikA bhAvA rAjasAstAmasAzca yE|
matta EvEti tAn viddhi na tvahaM tESu tE mayi||12||
tribhirguNamayairbhAvairEbhiH sarvamidaM jagat|
mOhitaM nAbhijAnAti mAmEbhyaH paramavyayam||13||
daivI hyESA guNamayI mama mAyA duratyayA|
mAmEva yE prapadyantE mAyAmEtAM taranti tE||14||
na mAM duSkRtinO mUDhAH prapadyantE narAdhamAH|
mAyayA'pahRtajJAnA AsuraM bhAvamAzritAH||15||
caturvidhA bhajantE mAM janAH sukRtinO'rjuna|
ArtO jijJAsurarthArthI jJAnI ca bharatarSabha||16||
tESAM jJAnI nityayukta EkabhaktirviziSyatE|
priyO hi jJAninO'tyarthamahaM sa ca mama priyaH||17||
udArAH sarva EvaitE jJAnI tvAtmaiva mE matam|
AsthitaH sa hi yuktAtmA mAmEvAnuttamAM gatim||18||
bahUnAM janmanAmantE jJAnavAn mAM prapadyatE|
vAsudEvaH sarvamiti sa mahAtmA sudurlabhaH||19||
kAmaistaistairhRtajJAnAH prapadyantE'nyadEvatAH|
taM taM niyamamAsthAya prakRtyA niyatAH svayA||20||
yO yO yAM yAM tanuM bhaktaH zraddhayA'rcitumicchati|
tasya tasyAcalAM zraddhAM tAmEva vidadhAmyaham||21||
sa tayA zraddhayA yuktastasya''rAdhanamIhatE|
labhatE ca tataH kAmAn mayaiva vihitAn hi tAn||22||
antavattu phalaM tESAM tadbhavatyalpamEdhasAm|
dEvAn dEvayajO yAnti madbhaktA yAnti mAmapi||23||
avyaktaM vyaktimApannaM manyantE mAmabuddhayaH|
paraM bhAvamajAnantO mamAvyayamanuttamam||24||
nAhaM prakAzaH sarvasya yOgamAyAsamAvRtaH|
mUDhO'yaM nAbhijAnAti lOkO mAmajamavyayam||25||
vEdAhaM samatItAni vartamAnAni cArjuna|
bhaviSyANi ca bhUtAni mAM tu vEda na kazcana||26||
icchAdvESasamutthEna dvandvamOhEna bhArata|
sarvabhUtAni sammOhaM sargE yAnti parantapa||27||
yESAM tvantagataM pApaM janAnAM puNyakarmaNAm|
tE dvandvamOhanirmuktA bhajantE mAM dRDhavratAH||28||
jarAmaraNamOkSAya mAmAzritya yatanti yE|
tE brahma tadviduH kRtsnamadhyAtmaM karma cAkhilam||29||
sAdhibhUtAdhidaivaM mAM sAdhiyajJaM ca yE viduH|
prayANakAlE'pi ca mAM tE viduryuktacEtasaH||30||


||OM tatsaditi zrImadbhagavadgItAsUpaniSatsu brahmavidyAyAM yOgazAstrE zrIkRSNArjunasaMvAdE jJAnavijJAnayOgO nAma saptamO'dhyAyaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox