From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

||aSTamO'dhyAyaH - akSarabrahma yOgaH||


arjuna uvAca

kiM tad-brahma kimadhyAtmaM kiM karma puruSOttama|
adhibhUtaM ca kiM prOktamadhidaivaM kimucyatE||1||
adhiyajJaH kathaM kO'tra dEhE'smin madhusUdana|
prayANakAlE ca kathaM jJEyO'si niyatAtmabhiH||2||


zrIbhagavAnuvAca

akSaraM brahma paramaM svabhAvO'dhyAtmamucyatE|
bhUtabhAvOdbhavakarO visargaH karmasaMjJitaH||3||
adhibhUtaM kSarO bhAvaH puruSazcAdhidaivatam|
adhiyajJO'hamEvAtra dEhE dEhabhRtAM vara||4||
antakAlE ca mAmEva smaran muktvA kalEvaram|
yaH prayAti sa madbhAvaM yAti nAstyatra saMzayaH||5||
yaM yaM vA'pi smaran bhAvaM tyajatyantE kalEvaram|
taM tamEvaiti kauntEya sadA tadbhAvabhAvitaH||6||
tasmAt sarvESu kAlESu mAmanusmara yudhya ca|
mayyarpitamanObuddhirmAmEvaiSyasyasaMzayaH||7||
abhyAsayOgayuktEna cEtasA nAnyagAminA|
paramaM puruSaM divyaM yAti pArthAnucintayan||8||
kaviM purANam anuzAsitAram
anOraNIyAMsam anusmarEdyaH|
sarvasya dhAtAram acintyarUpam
AdityavarNaM tamasaH parastAt||9||
prayANakAlE manasA'calEna
bhaktyA yuktO yOgabalEna caiva|
bhruvOrmadhyE prANamAvEzya samyak
sa taM paraM puruSamupaiti divyam||10||
yadakSaraM vEdavidO vadanti
vizanti yadyatayO vItarAgAH|
yadicchantO brahmacaryaM caranti
tat tE padaM saGgrahENa pravakSyE||11||
sarvadvArANi saMyamya manO hRdi nirudhya ca|
mUrdhnyAdhAya''tmanaH prANamAsthitO yOgadhAraNAm||12||
OmityEkAkSaraM brahma vyAharan mAmanusmaran|
yaH prayAti tyajan dEhaM sa yAti paramAM gatim||13||
ananyacEtAH satataM yO mAM smarati nityazaH|
tasyAhaM sulabhaH pArtha nityayuktasya yOginaH||14||
mAmupEtya punarjanma duHkhAlayamazAzvatam|
na''pnuvanti mahAtmAnaH saMsiddhiM paramAM gatAH||15||
AbrahmabhuvanAllOkAH punarAvartinO'rjuna|
mAmupEtya tu kauntEya punarjanma na vidyatE||16||
sahasrayugaparyantamaharyad-brahmaNO viduH|
rAtriM yugasahasrAntAM tE'hOrAtravidO janAH||17||
avyaktAd-vyaktayaH sarvAH prabhavantyaharAgamE|
rAtryAgamE pralIyantE tatraivAvyaktasaMjJakE||18||
bhUtagrAmaH sa EvAyaM bhUtvA bhUtvA pralIyatE|
rAtryAgamE'vazaH pArtha prabhavatyaharAgamE||19||
parastasmAttu bhAvO'nyO'vyaktO'vyaktAtsanAtanaH|
yaH sa sarvESu bhUtESu nazyatsu na vinazyati||20||
avyaktO'kSara ityuktastamAhuH paramAM gatim|
yaM prApya na nivartantE taddhAma paramaM mama||21||
puruSaH sa paraH pArtha bhaktyA labhyastvananyayA|
yasyAntaHsthAni bhUtAni yEna sarvamidaM tatam||22||
yatra kAlE tvanAvRttimAvRttiM caiva yOginaH|
prayAtA yAnti taM kAlaM vakSyAmi bharatarSabha||23||
agnirjOtirahaH zuklaH SaNmAsA uttarAyaNam|
tatra prayAtA gacchanti brahma brahmavidO janAH||24||
dhUmO rAtristathA kRSNaH SaNmAsA dakSiNAyanam|
tatra cAndramasaM jyOtiryOgI prApya nivartatE||25||
zuklakRSNE gatI hyEtE jagataH zAzvatE matE|
EkayA yAtyanAvRttimanyayA''vartatE punaH||26||
naitE sRtI pArtha jAnan yOgI muhyati kazcana|
tasmAt sarvESu kAlESu yOgayuktO bhavArjuna||27||
vEdESu yajJESu tapaHsu caiva
dAnESu yat puNyaphalaM pradiSTam|
atyEti tatsarvamidaM viditvA
yOgI paraM sthAnamupaiti ca''dyam||28||


||OM tatsaditi zrImadbhagavadgItAsUpaniSatsu brahmavidyAyAM yOgazAstrE zrIkRSNArjunasaMvAdE akSarabrahmayOgO nAma aSTamO'dhyAyaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox