From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

||navamO'dhyAyaH - rAjavidyArAjaguhya yOgaH||


zrIbhagavAnuvAca

idaM tu tE guhyatamaM pravakSyAmyanasUyavE|
jJAnaM vijJAnasahitaM yajjJAtvA mOkSyasE'zubhAt||1||
rAjavidyA rAjaguhyaM pavitramidamuttamam|
pratyakSAvagamaM dharmyaM susukhaM kartumavyayam||2||
azraddadhAnAH puruSA dharmasyAsya parantapa|
aprApya mAM nivartantE mRtyusaMsAravartmani||3||
mayA tatamidaM sarvaM jagadavyaktamUrtinA|
matsthAni sarvabhUtAni na cAhaM tESvavasthitaH||4||
na ca matsthAni bhUtAni pazya mE yOgamaizvaram|
bhUtabhRnna ca bhUtasthO mama''tmA bhUtabhAvanaH||5||
yathA''kAzasthitO nityaM vAyuH sarvatragO mahAn|
tathA sarvANi bhUtAni matsthAnItyupadhAraya||6||
sarvabhUtAni kauntEya prakRtiM yAnti mAmikAm|
kalpakSayE punastAni kalpAdau visRjAmyaham||7||
prakRtiM svAmavaSTabhya visRjAmi punaH punaH|
bhUtagrAmamimaM kRtsnamavazaM prakRtErvazAt||8||
na ca mAM tAni karmANi nibadhnanti dhanaJjaya|
udAsInavadAsInamasaktaM tESu karmasu||9||
mayA'dhyakSENa prakRtiH sUyatE sacarAcaram|
hEtunA'nEna kauntEya jagadviparivartatE||10||
avajAnanti mAM mUDhA mAnuSIM tanumAzritam|
paraM bhAvamajAnantO mama bhUtamahEzvaram||11||
mOghAzA mOghakarmANO mOghajJAnA vicEtasaH|
rAkSasImAsurIM caiva prakRtiM mOhinIM zritAH||12||
mahAtmAnastu mAM pArtha daivIM prakRtimAzritAH|
bhajantyananyamanasO jJAtvA bhUtAdimavyayam||13||
satataM kIrtayantO mAM yatantazca dRDhavratAH|
namasyantazca mAM bhaktyA nityayuktA upAsatE||14||
jJAnayajJEna cApyanyE yajantO mAmupAsatE|
EkatvEna pRthaktvEna bahudhA vizvatOmukham||15||
ahaM kraturahaM yajJaH svadhA'hamahamauSadham|
mantrO'hamahamEva''jyamahamagnirahaM hutam||16||
pitA'hamasya jagatO mAtA dhAtA pitAmahaH|
vEdyaM pavitramOGkAra RksAma yajurEva ca||17||
gatirbhartA prabhuH sAkSI nivAsaH zaraNaM suhRt|
prabhavaH pralayaH sthAnaM nidhAnaM bIjamavyayam||18||
tapAmyahamahaM varSaM nigRNhAmyutsRjAmi ca|
amRtaM caiva mRtyuzca sadasaccAhamarjuna||19||
traividyA mAM sOmapAH pUtapApAH
yajJairiSTvA svargatiM prArthayantE|
tE puNyamAsAdya surEndralOkam
aznanti divyAn divi dEvabhOgAn||20||
tE taM bhuktvA svargalOkaM vizAlam
kSINE puNyE martyalOkaM vizanti|
EvaM trayIdharmamanuprapannAH
gatAgataM kAmakAmA labhantE||21||
+
ananyAzcintayantO mAM yE janAH paryupAsatE|
tESAM nityAbhiyuktAnAM yOgakSEmaM vahAmyaham||22||
yE'pyanyadEvatAbhaktA yajantE zraddhayAnvitAH|
tE'pi mAmEva kauntEya yajantyavidhipUrvakam||23||
ahaM hi sarvayajJAnAM bhOktA ca prabhurEva ca|
na tu mAmabhijAnanti tattvEnAtazcyavanti tE||24||
yAnti dEvavratA dEvAn pitRRn yAnti pitRvratAH|
bhUtAni yAnti bhUtEjyA yAnti madyAjinO'pi mAm||25||
patraM puSpaM phalaM tOyaM yO mE bhaktyA prayacchati|
tadahaM bhaktyupahRtamaznAmi prayatAtmanaH||26||
yat karOSi yadaznAsi yajjuhOSi dadAsi yat|
yat tapasyasi kauntEya tat kuruSva madarpaNam||27||
zubhAzubhaphalairEvaM mOkSyasE karmabandhanaiH|
sannyAsayOgayuktAtmA vimuktO mAmupaiSyasi||28||
samO'haM sarvabhUtESu na mE dvESyO'sti na priyaH|
yE bhajanti tu mAM bhaktyA mayi tE tESu cApyaham||29||
api cEt sudurAcArO bhajatE mAmananyabhAk|
sAdhurEva sa mantavyaH samyagvyavasitO hi saH||30||
kSipraM bhavati dharmAtmA zazvacchAntiM nigacchati|
kauntEya pratijAnIhi na mE bhaktaH praNazyati||31||
mAM hi pArtha vyapAzritya yE'pi syuH pApayOnayaH|
striyO vaizyAstathA zUdrAstE'pi yAnti parAM gatim||32||
kiM punarbrAhmaNAH puNyA bhaktA rAjarSayastathA|
anityamasukhaM lOkamimaM prApya bhajasva mAm||33||
manmanA bhava madbhaktO madyAjI mAM namaskuru|
mAmEvaiSyasi yuktvaivamAtmAnaM matparAyaNaH||34||


||OM tatsaditi zrImadbhagavadgItAsUpaniSatsu brahmavidyAyAM yOgazAstrE zrIkRSNArjunasaMvAdE rAjavidyArAjaguhyayOgO nAma navamO'dhyAyaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox