From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

||EkAdazO'dhyAyaH - vizwarUpadarzana yOgaH||


arjuna uvAca

madanugrahAya paramaM guhyamadhyAtmasaMjJitam|
yattvayOktaM vacastEna mOhO'yaM vigatO mama||1||
bhavApyayau hi bhUtAnAM zrutau vistarazO mayA|
tvattaH kamalapatrAkSa mAhAtmyamapi cAvyayam||2||
EvamEtadyathA''ttha tvamAtmAnaM paramEzvara|
draSTumicchAmi tE rUpamaizvaraM puruSOttama||3||
manyasE yadi tacchakyaM mayA draSTumiti prabhO|
yOgEzvara tatO mE tvaM darzaya''tmAnamavyayam||4||


zrIbhagavAnuvAca

pazya mE pArtha rUpANi zatazO'tha sahasrazaH|
nAnAvidhAni divyAni nAnAvarNAkRtIni ca||5||
pazya''dityAn vasUn rudrAnazvinau marutastathA|
bahUnyadRSTapUrvANi pazya''zcaryANi bhArata||6||
ihaikasthaM jagatkRtsnaM pazya''dya sacarAcaram|
mama dEhE guDAkEza yaccAnyad-draSTumicchasi||7||
na tu mAM zakyasE draSTumanEnaiva svacakSuSA|
divyaM dadAmi tE cakSuH pazya mE yOgamaizvaram||8||


saJjaya uvAca

EvamuktvA tatO rAjan mahAyOgEzvarO hariH|
darzayAmAsa pArthAya paramaM rUpamaizvaram||9||
anEkavaktranayanamanEkAdbhutadarzanam|
anEkadivyAbharaNaM divyAnEkOdyatAyudham||10||
divyamAlyAmbaradharaM divyagandhAnulEpanam|
sarvAzcaryamayaM dEvamanantaM vizvatOmukham||11||
divi sUryasahasrasya bhavEdyugapadutthitA|
yadi bhAH sadRzI sA syAdbhAsastasya mahAtmanaH||12||
tatraikasthaM jagatkRtsnaM pravibhaktamanEkadhA|
apazyaddEvadEvasya zarIrE pANDavastadA||13||
tataH sa vismayAviSTO hRSTarOmA dhanaJjayaH|
praNamya zirasA dEvaM kRtAJjalirabhASata||14||


arjuna uvAca

pazyAmi dEvAMstava dEva dEhE
sarvAMstathA bhUtavizESasaGghAn|
brahmANamIzaM kamalAsanastham
RSIMzca sarvAnuragAMzca divyAn||15||
anEkabAhUdaravaktranEtram
pazyAmi tvAM sarvatO'nantarUpam|
nAntaM na madhyaM na punastava''dim
pazyAmi vizvEzvara vizvarUpa||16||
kirITinaM gadinaM cakriNaM ca
tEjOrAziM sarvatO dIptimantam|
pazyAmi tvAM durnirIkSyaM samantAd-
dIptAnalArkadyutimapramEyam||17||
tvamakSaraM paramaM vEditavyam
tvamasya vizvasya paraM nidhAnam|
tvamavyayaH zAzvatadharmagOptA
sanAtanastvaM puruSO matO mE||18||
anAdimadhyAntamanantavIryam
anantabAhuM zazisUryanEtram|
pazyAmi tvAM dIptahutAzavaktram
svatEjasA vizvamidaM tapantam||19||
dyAvApRthivyOridamantaraM hi
vyAptaM tvayaikEna dizazca sarvAH|
dRSTvA'dbhutaM rUpamugraM tavEdam
lOkatrayaM pravyathitaM mahAtman||20||
amI hi tvAM surasaGghA vizanti
kEcidbhItAH prAJjalayO gRNanti|
svastItyuktvA maharSisiddhasaGghAH
stuvanti tvAM stutibhiH puSkalAbhiH||21||
rudrAdityA vasavO yE ca sAdhyAH
vizvEzvinau marutazcOSmapAzca|
gandharvayakSAsurasiddhasaGghAH
vIkSantE tvAM vismitAzcaiva sarvE||22||
rUpaM mahattE bahuvaktranEtram
mahAbAhO bahubAhUrupAdam|
bahUdaraM bahudaMSTrAkarAlam
dRSTvA lOkAH pravyathitAstathA'ham||23||
nabhaHspRzaM dIptamanEkavarNam
vyAttAnanaM dIptavizAlanEtram|
dRSTvA hi tvAM pravyathitAntarAtmA
dhRtiM na vindAmi zamaM ca viSNO||24||
daMSTrAkarAlAni ca tE mukhAni
dRSTvaiva kAlAnalasannibhAni|
dizO na jAnE na labhE ca zarma
prasIda dEvEza jagannivAsa||25||
amI ca tvAM dhRtarASTrasya putrAH
sarvE sahaivAvanipAlasaGghaiH|
bhISmO drONaH sUtaputrastathA'sau
sahAsmadIyairapi yOdhamukhyaiH||26||
vaktrANi tE tvaramANA vizanti
daMSTrAkarAlAni bhayAnakAni|
kEcidvilagnA dazanAntarESu
sandRzyantE cUrNitairuttamAGgaiH||27||
yathA nadInAM bahavO'mbuvEgAH
samudramEvAbhimukhA dravanti|
tathA tavAmI naralOkavIrA
vizanti vaktrANyabhivijvalanti||28||
yathA pradIptaM jvalanaM pataGgAH
vizanti nAzAya samRddhavEgAH|
tathaiva nAzAya vizanti lOkAH
tavApi vaktrANi samRddhavEgAH||29||
lElihyasE grasamAnaH samantAt
lOkAn samagrAn vadanairjvaladbhiH|
tEjObhirApUrya jagat samagram
bhAsastavOgrAH pratapanti viSNO||30||
AkhyAhi mE kO bhavAnugrarUpO-
namO'stu tE dEvavara prasIda|
vijJAtumicchAmi bhavantamAdyam
na hi prajAnAmi tava pravRttim||31||


zrIbhagavAnuvAca

kAlO'smi lOkakSayakRt pravRddhO
lOkAn samAhartumiha pravRttaH|
RtE'pi tvAM na bhaviSyanti sarvE
yE'vasthitAH pratyanIkESu yOdhAH||32||
tasmAt tvamuttiSTha yazO labhasva
jitvA zatrUn bhuGkSva rAjyaM samRddham|
mayaivaitE nihatAH pUrvamEva
nimittamAtraM bhava savyasAcin||33||
drONaM ca bhISmaM ca jayadrathaM ca
karNaM tathA'nyAnapi yOdhavIrAn|
mayA hatAMstvaM jahi mA vyathiSThA
yudhyasva jEtAsi raNE sapatnAn||34||


saJjaya uvAca

EtacchrutvA vacanaM kEzavasya
kRtAJjalirvEpamAnaH kirITI|
namaskRtvA bhUya Eva''ha kRSNam
sagadgadaM bhItabhItaH praNamya||35||


arjuna uvAca

sthAnE hRSIkEza tava prakIrtyA
jagat prahRSyatyanurajyatE ca|
rakSAMsi bhItAni dizO dravanti
sarvE namasyanti ca siddhasaGghAH||36||
kasmAcca tE na namEran mahAtman
garIyasE brahmaNO'pyAdikartrE|
ananta dEvEza jagannivAsa
tvamakSaraM sadasattatparaM yat||37||
tvamAdidEvaH puruSaH purANaH
tvamasya vizvasya paraM nidhAnam|
vEttA'si vEdyaM ca paraM ca dhAma
tvayA tataM vizvamanantarUpa||38||
vAyuryamO'gnirvaruNaH zazAGkaH
prajApatistvaM prapitAmahazca|
namO namastE'stu sahasrakRtvaH
punazca bhUyO'pi namO namastE||39||
namaH purastAdatha pRSThatastE
namO'stu tE sarvata Eva sarva|
anantavIryAmitavikramastvam
sarvaM samApnOSi tatO'si sarvaH||40||
sakhEti matvA prasabhaM yaduktam
hE kRSNa hE yAdava hE sakhEti|
ajAnatA mahimAnaM tavEdam
mayA pramAdAtpraNayEna vA'pi||41||
yaccAvahAsArthamasatkRtO'si
vihArazayyAsanabhOjanESu|
EkO'thavA'pyacyuta tat samakSam
tat kSAmayE tvAmahamapramEyam||42||
pitA'si lOkasya carAcarasya
tvamasya pUjyazca gururgarIyAn|
na tvatsamO'styabhyadhikaH kutO'nyO
lOkatrayE'pyapratimaprabhAva||43||
tasmAt praNamya praNidhAya kAyam
prasAdayE tvAmahamIzamIDyam|
pitEva putrasya sakhEva sakhyuH
priyaH priyAyArhasi dEva sODhum||44||
adRSTapUrvaM hRSitO'smi dRSTvA
bhayEna ca pravyathitaM manO mE|
tadEva mE darzaya dEva rUpam
prasIda dEvEza jagannivAsa||45||
kirITinaM gadinaM cakrahastam
icchAmi tvAM draSTumahaM tathaiva|
tEnaiva rUpENa caturbhujEna
sahasrabAhO bhava vizvamUrtE||46||


zrIbhagavAnuvAca

mayA prasannEna tavArjunEdam
rUpaM paraM darzitamAtmayOgAt|
tEjOmayaM vizvamanantamAdyam
yanmE tvadanyEna na dRSTapUrvam||47||
na vEdayajJAdhyayanairna dAnaiH
na ca kriyAbhirna tapObhirugraiH|
EvaM rUpaH zakya ahaM nRlOkE
draSTuM tvadanyEna kurupravIra||48||
mA tE vyathA mA ca vimUDhabhAvO
dRSTvA rUpaM ghOramIdRGmamEdam|
vyapEtabhIH prItamanAH punastvam
tadEva mE rUpamidaM prapazya||49||


saJjaya uvAca

ityarjunaM vAsudEvastathOktvA
svakaM rUpaM darzayAmAsa bhUyaH|
AzvAsayAmAsa ca bhItamEnam
bhUtvA punaH saumyavapurmahAtmA||50||


arjuna uvAca

dRSTvEdaM mAnuSaM rUpaM tava saumyaM janArdana|
idAnImasmi saMvRttaH sacEtAH prakRtiM gataH||51||


zrIbhagavAnuvAca

sudurdarzamidaM rUpaM dRSTavAnasi yanmama|
dEvA apyasya rUpasya nityaM darzanakAGkSiNaH||52||
nAhaM vEdairna tapasA na dAnEna na cEjyayA|
zakya EvaMvidhO draSTuM dRSTavAnasi mAM yathA||53||
bhaktyA tvananyayA zakyam ahamEvaMvidhO'rjuna|
jJAtuM draSTuM ca tattvEna pravESTuM ca parantapa||54||
matkarmakRnmatparamO madbhaktaH saGgavarjitaH|
nirvairaH sarvabhUtESu yaH sa mAmEti pANDava||55||


||OM tatsaditi zrImadbhagavadgItAsUpaniSatsu brahmavidyAyAM yOgazAstrE zrIkRSNArjunasaMvAdE vizvarUpadarzanayOgO nAma EkAdazO'dhyAyaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox