From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

||trayOdazO'dhyAyaH - kSEtrakSEtrajJa-vibhAga yOgaH||


zrIbhagavAnuvAca

idaM zarIraM kauntEya kSEtramityabhidhIyatE|
EtadyO vEtti taM prAhuH kSEtrajJa iti tadvidaH||1||
kSEtrajJaM cApi mAM viddhi sarvakSEtrESu bhArata|
kSEtrakSEtrajJayOrjJAnaM yattajjJAnaM mataM mama||2||
tat kSEtraM yacca yAdRkca yadvikAri yatazca yat|
sa ca yO yatprabhAvazca tatsamAsEna mE zRNu||3||
RSibhirbahudhA gItaM chandObhirvividhaiH pRthak|
brahmasUtrapadaizcaiva hEtumadbhirvinizcitaiH||4||
mahAbhUtAnyahaGkArO buddhiravyaktamEva ca|
indriyANi dazaikaM ca paJca cEndriyagOcarAH||5||
icchA dvESaH sukhaM duHkhaM saGghAtazcEtanA dhRtiH|
Etat kSEtraM samAsEna savikAramudAhRtam||6||
amAnitvamadambhitvamahiMsA kSAntirArjavam|
AcAryOpAsanaM zaucaM sthairyamAtmavinigrahaH||7||
indriyArthESu vairAgyamanahaGkAra Eva ca|
janmamRtyujarAvyAdhiduHkhadOSAnudarzanam||8||
asaktiranabhiSvaGgaH putradAragRhAdiSu|
nityaM ca samacittatvamiSTAniSTOpapattiSu||9||
mayi cAnanyayOgEna bhaktiravyabhicAriNI|
viviktadEzasEvitvam aratirjanasaMsadi||10||
adhyAtmajJAnanityatvaM tattvajJAnArthadarzanam|
EtajjJAnamiti prOktamajJAnaM yadatO'nyathA||11||
jJEyaM yattatpravakSyAmi yajjJAtvA'mRtamaznutE|
anAdimatparaM brahma na sattannAsaducyatE||12||
sarvataH pANipAdaM tat sarvatO'kSizirOmukham|
sarvataH zrutimallOkE sarvamAvRtya tiSThati||13||
sarvEndriyaguNAbhAsaM sarvEndriyavivarjitam|
asaktaM sarvabhRccaiva nirguNaM guNabhOktR ca||14||
bahirantazca bhUtAnAmacaraM caramEva ca|
sUkSmatvAttadavijJEyaM dUrasthaM cAntikE ca tat||15||
avibhaktaM ca bhUtESu vibhaktamiva ca sthitam|
bhUtabhartR ca tajjJEyaM grasiSNu prabhaviSNu ca||16||
jyOtiSAmapi tajjyOtistamasaH paramucyatE|
jJAnaM jJEyaM jJAnagamyaM hRdi sarvasya viSThitam||17||
iti kSEtraM tathA jJAnaM jJEyaM cOktaM samAsataH|
madbhakta EtadvijJAya madbhAvAyOpapadyatE||18||
prakRtiM puruSaM caiva viddhyanAdi ubhAvapi|
vikArAMzca guNAMzcaiva viddhi prakRtisambhavAn||19||
kAryakAraNakartRtvE hEtuH prakRtirucyatE|
puruSaH sukhaduHkhAnAM bhOktRtvE hEturucyatE||20||
puruSaH prakRtisthO hi bhuGktE prakRtijAn guNAn|
kAraNaM guNasaGgO'sya sadasadyOnijanmasu||21||
upadraSTA'numantA ca bhartA bhOktA mahEzvaraH|
paramAtmEti cApyuktO dEhE'smin puruSaH paraH||22||
ya EvaM vEtti puruSaM prakRtiM ca guNaiH saha|
sarvathA vartamAnO'pi na sa bhUyO'bhijAyatE||23||
dhyAnEna''tmani pazyanti kEcidAtmAnamAtmanA|
anyE sAGkhyEna yOgEna karmayOgEna cAparE||24||
anyE tvEvamajAnantaH zrutvA'nyEbhya upAsatE|
tE'pi cAtitarantyEva mRtyuM zrutiparAyaNAH||25||
yAvat saJjAyatE kiJcit sattvaM sthAvarajaGgamam|
kSEtrakSEtrajJasaMyOgAt tadviddhi bharatarSabha||26||
samaM sarvESu bhUtESu tiSThantaM paramEzvaram|
vinazyatsvavinazyantaM yaH pazyati sa pazyati||27||
samaM pazyan hi sarvatra samavasthitamIzvaram|
na hinastyAtmanA''tmAnaM tatO yAti parAM gatim||28||
prakRtyaiva ca karmANi kriyamANAni sarvazaH|
yaH pazyati tathA''tmAnamakartAraM sa pazyati||29||
yadA bhUtapRthagbhAvamEkasthamanupazyati|
tata Eva ca vistAraM brahma sampadyatE tadA||30||
anAditvAnnirguNatvAt paramAtmA'yamavyayaH|
zarIrasthO'pi kauntEya na karOti na lipyatE||31||
yathA sarvagataM saukSmyAdAkAzaM nOpalipyatE|
sarvatrAvasthitO dEhE tathA''tmA nOpalipyatE||32||
yathA prakAzayatyEkaH kRtsnaM lOkamimaM raviH|
kSEtraM kSEtrI tathA kRtsnaM prakAzayati bhArata||33||
kSEtrakSEtrajJayOrEvam antaraM jJAnacakSuSA|
bhUtaprakRtimOkSaM ca yE viduryAnti tE param||34||


||OM tatsaditi zrImadbhagavadgItAsUpaniSatsu brahmavidyAyAM yOgazAstrE zrIkRSNArjunasaMvAdE kSEtrakSEtrajJavibhAgayOgO nAma trayOdazO'dhyAyaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox