From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

||SODazO'dhyAyaH - daivAsurasampad-vibhAga yOgaH||


zrIbhagavAnuvAca

abhayaM sattvasaMzuddhirjJAnayOgavyavasthitiH|
dAnaM damazca yajJazca svAdhyAyastapa Arjavam||1||
ahiMsA satyamakrOdhastyAgaH zAntirapaizunam|
dayA bhUtESvalOluptvaM mArdavaM hrIracApalam||2||
tEjaH kSamA dhRtiH zaucamadrOhO nAtimAnitA|
bhavanti sampadaM daivImabhijAtasya bhArata||3||
dambhO darpO'bhimAnazca krOdhaH pAruSyamEva ca|
ajJAnaM cAbhijAtasya pArtha sampadamAsurIm||4||
daivI sampadvimOkSAya nibandhAya''surI matA|
mA zucaH sampadaM daivImabhijAtO'si pANDava||5||
dvau bhUtasargau lOkE'smin daiva Asura Eva ca|
daivO vistarazaH prOkta AsuraM pArtha mE zRNu||6||
pravRttiM ca nivRttiM ca janA na vidurAsurAH|
na zaucaM nApi ca''cArO na satyaM tESu vidyatE||7||
asatyamapratiSThaM tE jagadAhuranIzvaram|
aparasparasambhUtaM kimanyat kAmahaitukam||8||
EtAM dRSTimavaSTabhya naSTAtmAnO'lpabuddhayaH|
prabhavantyugrakarmANaH kSayAya jagatO'hitAH||9||
kAmamAzritya duSpUraM dambhamAnamadAnvitAH|
mOhAdgRhItvA'sadgrAhAn pravartantE'zucivratAH||10||
cintAmaparimEyAM ca pralayAntAmupAzritAH|
kAmOpabhOgaparamA EtAvaditi nizcitAH||11||
AzApAzazatairbaddhAH kAmakrOdhaparAyaNAH|
IhantE kAmabhOgArtham anyAyEnArthasaJcayAn||12||
idamadya mayA labdhamimaM prApsyE manOratham|
idamastIdamapi mE bhaviSyati punardhanam||13||
asau mayA hataH zatrurhaniSyE cAparAnapi|
IzvarO'hamahaM bhOgI siddhO'haM balavAn sukhI||14||
ADhyO'bhijanavAnasmi kO'nyOsti sadRzO mayA|
yakSyE dAsyAmi mOdiSya ityajJAnavimOhitAH||15||
anEkacittavibhrAntA mOhajAlasamAvRtAH|
prasaktAH kAmabhOgESu patanti narakE'zucau||16||
AtmasambhAvitAH stabdhA dhanamAnamadAnvitAH|
yajantE nAmayajJaistE dambhEnAvidhipUrvakam||17||
ahaGkAraM balaM darpaM kAmaM krOdhaM ca saMzritAH|
mAmAtmaparadEhESu pradviSantO'bhyasUyakAH||18||
tAnahaM dviSataH krUrAn saMsArESu narAdhamAn|
kSipAmyajasramazubhAn AsurISvEva yOniSu||19||
AsurIM yOnimApannA mUDhA janmani janmani|
mAmaprApyaiva kauntEya tatO yAntyadhamAM gatim||20||
trividhaM narakasyEdaM dvAraM nAzanamAtmanaH|
kAmaH krOdhastathA lObhastasmAdEtattrayaM tyajEt||21||
EtairvimuktaH kauntEya tamOdvAraistribhirnaraH|
AcaratyAtmanaH zrEyastatO yAti parAM gatim||22||
yaH zAstravidhimutsRjya vartatE kAmakArataH|
na sa siddhimavApnOti na sukhaM na parAM gatim||23||
tasmAcchAstraM pramANaM tE kAryAkAryavyavasthitau|
jJAtvA zAstravidhAnOktaM karma kartumihArhasi||24||


||OM tatsaditi zrImadbhagavadgItAsUpaniSatsu brahmavidyAyAM yOgazAstrE zrIkRSNArjunasaMvAdE daivAsurasampadvibhAgayOgO nAma SODazO'dhyAyaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox