From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

||saptadazO'dhyAyaH - zraddhAtraya-vibhAga yOgaH||


arjuna uvAca

yE zAstravidhimutsRjya yajantE zraddhayA'nvitAH|
tESAM niSThA tu kA kRSNa sattvamAhO rajastamaH||1||


zrIbhagavAnuvAca

trividhA bhavati zraddhA dEhinAM sA svabhAvajA|
sAttvikI rAjasI caiva tAmasI cEti tAM zRNu||2||
sattvAnurUpA sarvasya zraddhA bhavati bhArata|
zraddhAmayO'yaM puruSO yO yacchraddhaH sa Eva saH||3||
yajantE sAttvikA dEvAn yakSarakSAMsi rAjasAH|
prEtAn bhUtagaNAMzcAnyE yajantE tAmasA janAH||4||
azAstravihitaM ghOraM tapyantE yE tapO janAH|
dambhAhaGkArasaMyuktAH kAmarAgabalAnvitAH||5||
karSayantaH zarIrasthaM bhUtagrAmamacEtasaH|
mAM caivAntaHzarIrasthaM tAn viddhyAsuranizcayAn||6||
AhArastvapi sarvasya trividhO bhavati priyaH|
yajJastapastathA dAnaM tESAM bhEdamimaM zRNu||7||
AyuHsattvabalArOgyasukhaprItivivardhanAH|
rasyAH snigdhAH sthirA hRdyA AhArAH sAttvikapriyAH||8||
kaTvamlalavaNAtyuSNatIkSNarUkSavidAhinaH|
AhArA rAjasasyESTA duHkhazOkAmayapradAH||9||
yAtayAmaM gatarasaM pUti paryuSitaM ca yat|
ucchiSTamapi cAmEdhyaM bhOjanaM tAmasapriyam||10||
aphalAkAGkSibhiryajJO vidhidRSTO ya ijyatE|
yaSTavyamEvEti manaH samAdhAya sa sAttvikaH||11||
abhisandhAya tu phalaM dambhArthamapi caiva yat|
ijyatE bharatazrESTha taM yajJaM viddhi rAjasam||12||
vidhihInamasRSTAnnaM mantrahInamadakSiNam|
zraddhAvirahitaM yajJaM tAmasaM paricakSatE||13||
dEvadvijaguruprAjJapUjanaM zaucamArjavam|
brahmacaryamahiMsA ca zArIraM tapa ucyatE||14||
anudvEgakaraM vAkyaM satyaM priyahitaM ca yat|
svAdhyAyAbhyasanaM caiva vAGmayaM tapa ucyatE||15||
manaH prasAdaH saumyatvaM maunamAtmavinigrahaH|
bhAvasaMzuddhirityEtat tapO mAnasamucyatE||16||
zraddhayA parayA taptaM tapastat trividhaM naraiH|
aphalAkAGkSibhiryuktaiH sAttvikaM paricakSatE||17||
satkAramAnapUjArthaM tapO dambhEna caiva yat|
kriyatE tadiha prOktaM rAjasaM calamadhruvam||18||
mUDhagrAhENa''tmanO yat pIDayA kriyatE tapaH|
parasyOtsAdanArthaM vA tattAmasamudAhRtam||19||
dAtavyamiti yaddAnaM dIyatE'nupakAriNE|
dEzE kAlE ca pAtrE ca taddAnaM sAttvikaM smRtam||20||
yattu pratyupakArArthaM phalamuddizya vA punaH|
dIyatE ca parikliSTaM taddAnaM rAjasaM smRtam||21||
adEzakAlE yaddAnam apAtrEbhyazca dIyatE|
asatkRtamavajJAtaM tattAmasamudAhRtam||22||
OM tatsaditi nirdEzO brahmaNastrividhaH smRtaH|
brAhmaNAstEna vEdAzca yajJAzca vihitAH purA||23||
tasmAdOmityudAhRtya yajJadAnatapaHkriyAH|
pravartantE vidhAnOktAH satataM brahmavAdinAm||24||
tadityanabhisandhAya phalaM yajJatapaHkriyAH|
dAnakriyAzca vividhAH kriyantE mOkSakAGkSibhiH||25||
sadbhAvE sAdhubhAvE ca sadityEtat prayujyatE|
prazastE karmaNi tathA sacchabdaH pArtha yujyatE||26||
yajJE tapasi dAnE ca sthitiH saditi cOcyatE|
karma caiva tadarthIyaM sadityEvAbhidhIyatE||27||
azraddhayA hutaM dattaM tapastaptaM kRtaM ca yat|
asadityucyatE pArtha na ca tat prEtya nO iha||28||


||OM tatsaditi zrImadbhagavadgItAsUpaniSatsu brahmavidyAyAM yOgazAstrE zrIkRSNArjunasaMvAdE zraddhAtrayavibhAgayOgO nAma saptadazO'dhyAyaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox