From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

||aSTAdazO'dhyAyaH - mOkSa-sannyAsa yOgaH||


arjuna uvAca

sannyAsasya mahAbAhO tattvamicchAmi vEditum|
tyAgasya ca hRSIkEza pRthakkEziniSUdana||1||


zrIbhagavAnuvAca

kAmyAnAM karmaNAM nyAsaM sannyAsaM kavayO viduH|
sarvakarmaphalatyAgaM prAhustyAgaM vicakSaNAH||2||
tyAjyaM dOSavadityEkE karma prAhurmanISiNaH|
yajJadAnatapaHkarma na tyAjyamiti cAparE||3||
nizcayaM zRNu mE tatra tyAgE bharatasattama|
tyAgO hi puruSavyAghra trividhaH samprakIrtitaH||4||
yajJadAnatapaHkarma na tyAjyaM kAryamEva tat|
yajJO dAnaM tapazcaiva pAvanAni manISiNAm||5||
EtAnyapi tu karmANi saGgaM tyaktvA phalAni ca|
kartavyAnIti mE pArtha nizcitaM matamuttamam||6||
niyatasya tu sannyAsaH karmaNO nOpapadyatE|
mOhAttasya parityAgastAmasaH parikIrtitaH||7||
duHkhamityEva yatkarma kAyaklEzabhayAt tyajEt|
sa kRtvA rAjasaM tyAgaM naiva tyAgaphalaM labhEt||8||
kAryamityEva yatkarma niyataM kriyatE'rjuna|
saGgaM tyaktvA phalaM caiva sa tyAgaH sAttvikO mataH||9||
na dvESTyakuzalaM karma kuzalE nAnuSajjatE|
tyAgI sattvasamAviSTO mEdhAvI chinnasaMzayaH||10||
na hi dEhabhRtA zakyaM tyaktuM karmANyazESataH|
yastu karmaphalatyAgI sa tyAgItyabhidhIyatE||11||
aniSTamiSTaM mizraM ca trividhaM karmaNaH phalam|
bhavatyatyAginAM prEtya na tu sannyAsinAM kvacit||12||
paJcaitAni mahAbAhO kAraNAni nibOdha mE|
sAGkhyE kRtAntE prOktAni siddhayE sarvakarmaNAm||13||
adhiSThAnaM tathA kartA karaNaM ca pRthagvidham|
vividhAzca pRthakcESTA daivaM caivAtra paJcamam||14||
zarIravAGmanObhiryat karma prArabhatE naraH|
nyAyyaM vA viparItaM vA paJcaitE tasya hEtavaH||15||
tatraivaM sati kartAramAtmAnaM kEvalaM tu yaH|
pazyatyakRtabuddhitvAnna sa pazyati durmatiH||16||
yasya nAhaM kRtO bhAvO buddhiryasya na lipyatE|
hatvA'pi sa imA^llOkAnna hanti na nibadhyatE||17||
jJAnaM jJEyaM parijJAtA trividhA karmacOdanA|
karaNaM karma kartEti trividhaH karmasaGgrahaH||18||
jJAnaM karma ca kartA ca tridhaiva guNabhEdataH|
prOcyatE guNasaGkhyAnE yathAvacchRNu tAnyapi||19||
sarvabhUtESu yEnaikaM bhAvamavyayamIkSatE|
avibhaktaM vibhaktESu tajjJAnaM viddhi sAttvikam||20||
pRthaktvEna tu yajjJAnaM nAnAbhAvAn pRthagvidhAn|
vEtti sarvESu bhUtESu tajjJAnaM viddhi rAjasam||21||
yattu kRtsnavadEkasmin kAryE saktamahaitukam|
atattvArthavadalpaM ca tattAmasamudAhRtam||22||
niyataM saGgarahitamarAgadvESataH kRtam|
aphalaprEpsunA karma yattatsAttvikamucyatE||23||
yattu kAmEpsunA karma sAhaGkArENa vA punaH|
kriyatE bahulAyAsaM tadrAjasamudAhRtam||24||
anubandhaM kSayaM hiMsAmanapEkSya ca pauruSam|
mOhAdArabhyatE karma yattattAmasamucyatE||25||
muktasaGgO'nahaMvAdI dhRtyutsAhasamanvitaH|
siddhyasiddhyOrnirvikAraH kartA sAttvika ucyatE||26||
rAgI karmaphalaprEpsurlubdhO hiMsAtmakO'zuciH|
harSazOkAnvitaH kartA rAjasaH parikIrtitaH||27||
ayuktaH prAkRtaH stabdhaH zaThO naiSkRtikO'lasaH|
viSAdI dIrghasUtrI ca kartA tAmasa ucyatE||28||
buddhErbhEdaM dhRtEzcaiva guNatastrividhaM zRNu|
prOcyamAnamazESENa pRthaktvEna dhanaJjaya||29||
pravRttiM ca nivRttiM ca kAryAkAryE bhayAbhayE|
bandhaM mOkSaM ca yA vEtti buddhiH sA pArtha sAttvikI||30||
yayA dharmamadharmaM ca kAryaM cAkAryamEva ca|
ayathAvat prajAnAti buddhiH sA pArtha rAjasI||31||
adharmaM dharmamiti yA manyatE tamasA'vRtA|
sarvArthAn viparItAMzca buddhiH sA pArtha tAmasI||32||
dhRtyA yayA dhArayatE manaHprANEndriyakriyAH|
yOgEnAvyabhicAriNyA dhRtiH sA pArtha sAttvikI||33||
yayA tu dharmakAmArthAn dhRtyA dhArayatE'rjuna|
prasaGgEna phalAkAGkSI dhRtiH sA pArtha rAjasI||34||
yayA svapnaM bhayaM zOkaM viSAdaM madamEva ca|
na vimuJcati durmEdhA dhRtiH sA pArtha tAmasI||35||
sukhaM tvidAnIM trividhaM zRNu mE bharatarSabha|
abhyAsAdramatE yatra duHkhAntaM ca nigacchati||36||
yattadagrE viSamiva pariNAmE'mRtOpamam|
tatsukhaM sAttvikaM prOktam AtmabuddhiprasAdajam||37||
viSayEndriyasaMyOgAd-yattadagrE'mRtOpamam|
pariNAmE viSamiva tatsukhaM rAjasaM smRtam||38||
yadagrE cAnubandhE ca sukhaM mOhanamAtmanaH|
nidrAlasyapramAdOtthaM tattAmasamudAhRtam||39||
na tadasti pRthivyAM vA divi dEvESu vA punaH|
sattvaM prakRtijairmuktaM yadEbhiH syAt tribhirguNaiH||40||
brAhmaNakSatriyavizAM zUdrANAM ca parantapa|
karmANi pravibhaktAni svabhAvaprabhavairguNaiH||41||
zamO damastapaH zaucaM kSAntirArjavamEva ca|
jJAnaM vijJAnamAstikyaM brahmakarma svabhAvajam||42||
zauryaM tEjO dhRtirdAkSyaM yuddhE cApyapalAyanam|
dAnamIzvarabhAvazca kSAtraM karma svabhAvajam||43||
kRSigaurakSyavANijyaM vaizyakarma svabhAvajam|
paricaryAtmakaM karma zUdrasyApi svabhAvajam||44||
svE svE karmaNyabhirataH saMsiddhiM labhatE naraH|
svakarmanirataH siddhiM yathA vindati tacchRNu||45||
yataH pravRttirbhUtAnAM yEna sarvamidaM tatam|
svakarmaNA tamabhyarcya siddhiM vindati mAnavaH||46||
zrEyAn svadharmO viguNaH paradharmAtsvanuSThitAt|
svabhAvaniyataM karma kurvanna''pnOti kilbiSam||47||
sahajaM karma kauntEya sadOSamapi na tyajEt|
sarvArambhA hi dOSENa dhUmEnAgniriva''vRtAH||48||
asaktabuddhiH sarvatra jitAtmA vigataspRhaH|
naiSkarmyasiddhiM paramAM sannyAsEnAdhigacchati||49||
siddhiM prAptO yathA brahma tathA''pnOti nibOdha mE|
samAsEnaiva kauntEya niSThA jJAnasya yA parA||50||
buddhyA vizuddhayA yuktO dhRtyA''tmAnaM niyamya ca|
zabdAdIn viSayAMstyaktvA rAgadvESau vyudasya ca||51||
viviktasEvI laghvAzI yatavAkkAyamAnasaH|
dhyAnayOgaparO nityaM vairAgyaM samupAzritaH||52||
ahaGkAraM balaM darpaM kAmaM krOdhaM parigraham|
vimucya nirmamaH zAntO brahmabhUyAya kalpatE||53||
brahmabhUtaH prasannAtmA na zOcati na kAGkSati|
samaH sarvESu bhUtESu madbhaktiM labhatE parAm||54||
bhaktyA mAmabhijAnAti yAvAn yazcAsmi tattvataH|
tatO mAM tattvatO jJAtvA vizatE tadanantaram||55||
sarvakarmANyapi sadA kurvANO madvyapAzrayaH|
matprasAdAdavApnOti zAzvataM padamavyayam||56||
cEtasA sarvakarmANi mayi sannyasya matparaH|
buddhiyOgamupAzritya maccittaH satataM bhava||57||
maccittaH sarvadurgANi matprasAdAt tariSyasi|
atha cEttvamahaGkArAnna zrOSyasi vinaGkSyasi||58||
yadahaGkAramAzritya na yOtsya iti manyasE|
mithyaiSa vyavasAyastE prakRtistvAM niyOkSyati||59||
svabhAvajEna kauntEya nibaddhaH svEna karmaNA|
kartuM nEcchasi yanmOhAt kariSyasyavazO'pi tat||60||
IzvaraH sarvabhUtAnAM hRddEzE'rjuna tiSThati|
bhrAmayan sarvabhUtAni yantrArUDhAni mAyayA||61||
tamEva zaraNaM gaccha sarvabhAvEna bhArata|
tatprasAdAtparAM zAntiM sthAnaM prApsyasi zAzvatam||62||
iti tE jJAnamAkhyAtaM guhyAdguhyataraM mayA|
vimRzyaitadazESENa yathEcchasi tathA kuru||63||
sarvaguhyatamaM bhUyaH zRNu mE paramaM vacaH|
iSTO'si mE dRDhamiti tatO vakSyAmi tE hitam||64||
manmanA bhava madbhaktO madyAjI mAM namaskuru|
mAmEvaiSyasi satyaM tE pratijAnE priyO'si mE||65||
sarvadharmAn parityajya mAmEkaM zaraNaM vraja|
ahaM tvA sarvapApEbhyO mOkSayiSyAmi mA zucaH||66||
idaM tE nAtapaskAya nAbhaktAya kadAcana|
na cAzuzrUSavE vAcyaM na ca mAM yO'bhyasUyati||67||
ya idaM paramaM guhyaM madbhaktESvabhidhAsyati|
bhaktiM mayi parAM kRtvA mAmEvaiSyatyasaMzayaH||68||
na ca tasmAnmanuSyESu kazcinmE priyakRttamaH|
bhavitA na ca mE tasmAdanyaH priyatarO bhuvi||69||
adhyESyatE ca ya imaM dharmyaM saMvAdamAvayOH|
jJAnayajJEna tEnAhamiSTaH syAmiti mE matiH||70||
zraddhAvAnanasUyazca zRNuyAdapi yO naraH|
sO'pi muktaH zubhA^llOkAn prApnuyAt puNyakarmaNAm||71||
kaccidEtacchrutaM pArtha tvayaikAgrENa cEtasA|
kaccidajJAnasammOhaH pranaSTastE dhanaJjaya||72||


arjuna uvAca

naSTO mOhaH smRtirlabdhA tvatprasAdAnmayA'cyuta|
sthitO'smi gatasandEhaH kariSyE vacanaM tava||73||


saJjaya uvAca

ityahaM vAsudEvasya pArthasya ca mahAtmanaH|
saMvAdamimamazrauSamadbhutaM rOmaharSaNam||74||
vyAsaprasAdAcchrutavAn EtadguhyamahaM param|
yOgaM yOgEzvarAt kRSNAt sAkSAt kathayataH svayam||75||
rAjan saMsmRtya saMsmRtya saMvAdamimamadbhutam|
kEzavArjunayOH puNyaM hRSyAmi ca muhurmuhuH||76||
tacca saMsmRtya saMsmRtya rUpamatyadbhutaM harEH|
vismayO mE mahAn rAjan hRSyAmi ca punaH punaH||77||
yatra yOgEzvaraH kRSNO yatra pArthO dhanurdharaH|
tatra zrIrvijayO bhUtirdhruvA nItirmatirmama||78||


||OM tatsaditi zrImadbhagavadgItAsUpaniSatsu brahmavidyAyAM yOgazAstrE zrIkRSNArjunasaMvAdE mOkSasannyAsayOgO nAma aSTAdazO'dhyAyaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox