From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

mahAgaNapati navArNavEdapAda stavaH

zrIkaNThatanaya zrIza zrIkara zrIdalArcita|
zrIvinAyaka sarvEza zriyaM vAsaya mE kulE||1||
gajAnana gaNAdhIza dvijarAja-vibhUSita|
bhajE tvAM saccidAnanda brahmaNAM brahmaNaspatE||2||
NaSaSThavAcyanAzAya rOgATavikuThAriNE|
ghRNApAlitalOkAya vanAnAM patayE namaH||3||
dhiyaM prayacchatE tubhyam IpsitArthapradAyinE|
dIptabhUSaNabhUSAya dizAM ca patayE namaH||4||
paJcabrahmasvarUpAya paJcapAtakahAriNE|
paJcatattvAtmanE tubhyaM pazUnAM patayE namaH||5||
taTitkOTi-pratIkAza-tanavE vizvasAkSiNE|
tapasvi-dhyAyinE tubhyaM sEnAnibhyazca vO namaH||6||
yE bhajantyakSaraM tvAM tE prApnuvantyakSarAtmatAm|
naikarUpAya mahatE muSNatAM patayE namaH||7||
nagajAvaraputrAya surarAjArcitAya ca|
saguNAya namastubhyaM sumRDIkAya mIDhuSE||8||
mahApAtakasaGghAta mahAraNabhayApaha|
tvadIya kRpayA dEva sarvAnava yajAmahE||9||
navArNaratnanigamapAdasampuTitAM stutim|
bhaktyA paThanti yE tESAM tuSTO bhava gaNAdhipa||


||iti zrI mahAgaNapati navArNavEdapAdastavaH sampUrNaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox