From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


narmadASTakam

sabindu-sindhu-suskhalat-taraGga-bhaGga-raJjitaM
dviSatsu pApa-jAta-jAtakAdi-vAri-saMyutam|
kRtAnta-dUta-kAla-bhUta-bhIti-hAri-varmadE
tvadIya-pAda-paGkajaM namAmi dEvi narmadE||1||
tvadambu-lIna-dIna-mIna-divya-sampradAyakaM
kalau malaugha-bhAra-hAri-sarva-tIrtha-nAyakam|
sumaccha-kaccha-nakra-cakra-vAka-cakra-zarmadE
tvadIya-pAda-paGkajaM namAmi dEvi narmadE||2||
mahA-gabhIra-nIra-pUra-pApa-dhUta-bhUtalaM
dhvanat-samasta-pAtakAri-dAritApa-dAchalam|
jagallayE mahAbhayE mRkaNDu-sUnu-harmyadE
tvadIya-pAdapaGkajaM namAmi dEvi narmadE||3||
gataM tadaiva mE bhayaM tvadambu vIkSitaM yadA
mRkaNDu-sUnu-zaunakA-surAri-sEvitaM sadA|
punar-bhavAbdhi-janmajaM bhavAbdhi-duHkha-varmadE
tvadIya-pAda-paGkajaM namAmi dEvi narmadE||4||
alakSya-lakSa-kinnarAmarAsurAdi-pUjitaM
sulakSa-nIra-tIra-dhIra-pakSi-lakSa-kUjitam|
vasiSTha-ziSTa-pippalAdi-kardamAdi-zarmadE
tvadIya-pAdapaGkajaM namAmi dEvi narmadE||5||
sanatkumAra-nAcikEta-kazyapAtri-SatpadaiH
dhRtaM svakIya-mAnasESu nAradAdi-SatpadaiH|
ravIndu-ranti-dEva-dEvarAja-karma-zarmadE
tvadIya-pAda-paGkajaM namAmi dEvi narmadE||6||
alakSa-lakSa-lakSa-pApa-lakSa-sArasAyudhaM
tatastu jIva-jantu-tantu-bhukti-mukti-dAyakam|
viriJci-viSNu-zaGkara-svakIya-dhAma-varmadE
tvadIya-pAda-paGkajaM namAmi dEvi narmadE||7||
ahO dhRtaM svanaM zrutaM mahEzi-kEza-jAtaTE
kirAta-sUta-bADabESu paNDitE zaThE naTE|
duranta-pApa-tApahAri-sarva-jantu-zarmadE
tvadIya-pAda-paGkajaM namAmi dEvi narmadE||8||
idaM tu narmadASTakaM trikAlamEva yE sadA
paThanti tE nirantaraM na yAnti durgatiM kadA|
sulabhyadEhadurlabhaM mahEzadhAmagauravaM
punarbhavA narA na vai vilOkayanti rauravam||9||


||iti zrImacchaGkarAcAryaviracitaM zrI narmadASTakam sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox