From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

rAmabhujaGgaprayAtastOtram

vizuddhaM paraM saccidAnandarUpam
guNAdhAramAdhArahInaM varENyam|
mahAntaM vibhAntaM guhAntaM guNAntam
sukhAntaM svayaM dhAma rAmaM prapadyE||1||
zivaM nityamEkaM vibhuM tArakAkhyam
sukhAkAramAkArazUnyaM sumAnyam|
mahEzaM kalEzaM surEzaM parEzam
narEzaM nirIzaM mahIzaM prapadyE||2||
yadAvarNayat karNamUlE'ntakAlE
zivO rAma rAmEti rAmEti kAzyAm|
tadEkaM paraM tArakabrahmarUpam
bhajE'haM bhajE'haM bhajE'haM bhajE'ham||3||
mahAratnapIThE zubhE kalpamUlE
sukhAsInamAdityakOTiprakAzam|
sadA jAnakIlakSmaNOpEtamEkam
sadA rAmacandraM bhajE'haM bhajE'ham||4||
kvaNadratnamaJjIrapAdAravindam
lasanmEkhalAcArupItAmbarADhyam|
mahAratnahArOllasat kaustubhAGgam
nadaccaJcarImaJjarIlOlamAlam||5||
lasaccandrikAsmErazONAdharAbham
samudyat pataGgEndukOTiprakAzam|
namad-brahmarudrAdikOTIraratna-
sphurat kAntinIrAjanArAdhitAGghrim||6||
puraH prAJjalInAJjanEyAdibhaktAn
svacinmudrayA bhadrayA bOdhayantam|
bhajE'haM bhajE'haM sadA rAmacandram
tvadanyaM na manyE na manyE na manyE||7||
yadA matsamIpaM kRtAntaH samEtya
pracaNDapratApairbhaTairbhISayEnmAm|
tadA''viSkarOSi tvadIyaM svarUpam
tadApat praNAzaM sakOdaNDabANam||8||
nijE mAnasE mandirE sannidhEhi
prasIda prasIda prabhO rAmacandra|
sasaumitriNA kaikayInandanEna
svazaktyA''nubhaktyA ca saMsEvyamAna||9||
svabhaktAgragaNyaiH kapIzairmahIzaiH
anIkairanEkaizca rAma prasIda|
namastE namO'stvIza rAma prasIda
prazAdhi prazAdhi prakAzaM prabhO mAm||10||
tvamEvAsi daivaM paraM mE yadEkam
sucaitanyamEtat tvadanyaM na manyE|
yatO'bhUdamEyaM viyadvAyutEjO-
jalOrvyAdikAryaM caraM cAcaraM ca||11||
namaH saccidAnandarUpAya tasmai
namO dEvadEvAya rAmAya tubhyam|
namO jAnakIjIvitEzAya tubhyam
namaH puNDarIkAyatAkSAya tubhyam||12||
namO bhaktiyuktAnuraktAya tubhyam
namaH puNyapuJjaikalabhyAya tubhyam|
namO vEdavEdyAya cAdyAya puMsE
namaH sundarAyEndirAvallabhAya||13||
namO vizvakartrE namO vizvahartrE
namO vizvabhOktrE namO vizvamAtrE|
namO vizvanEtrE namO vizvajEtrE
namO vizvapitrE namO vizvamAtrE||14||
zilA'pi tvadaGghrikSamAsaGgirENu-
prasAdAddhi caitanyamAdhatta rAma|
narastvat padadvandvasEvAvidhAnAt
sucaitanyamEtEti kiM citramadya||15||
pavitraM caritraM vicitraM tvadIyam
narA yE smarantyanvahaM rAmacandra|
bhavantaM bhavAntaM bharantaM bhajantO
labhantE kRtAntaM na pazyantyatO'ntE||16||
sa puNyaH sa gaNyaH zaraNyO mamAyam
narO vEda yO dEvacUDAmaNiM tvAm|
sadAkAramEkaM cidAnandarUpam
manOvAgagamyaM parandhAma rAma||17||
pracaNDapratApaprabhAvAbhibhUta-
prabhUtArivIra prabhO rAmacandra|
balaM tE kathaM varNyatE'tIva bAlyE
yatO'khaNDi caNDIzakOdaNDadaNDaH||18||
dazagrIvamugraM saputraM samitram
sariddurgamadhyastharakSOgaNEzam|
bhavantaM vinA rAma vIrO narO vA-
'surO vA'marO vA jayEt kastrilOkyAm||19||
sadA rAma rAmEti rAmAmRtaM tE
sadArAmamAnandaniSyandakandam|
pibantaM namantaM sudantaM hasantam
hanUmantamantarbhajE taM nitAntam||20||
sadA rAma rAmEti rAmAmRtaM tE
sadArAmamAnandaniSyandakandam|
pibannanvahaM nanvahaM naiva mRtyOH
bibhEmi prasAdAdasAdAt tavaiva||21||
asItAsamEtairakOdaNDabhUzaiH
asaumitrivandyairacaNDapratApaiH|
alaGkEzakAlairasugrIvamitraiH
arAmAbhidhEyairalaM dEvatairnaH||22||
avIrAsanasthairacinmudrikADhyaiH
abhaktAJjanEyAditattvaprakAzaiH|
amandAramUlairamandAramAlaiH
arAmAbhidhEyairalaM dEvatairnaH||23||
asindhuprakOpairavandyapratApaiH
abandhuprayANairamandasmitADhyaiH|
adaNDapravAsairakhaNDaprabOdhaiH
arAmabhidEyairalaM dEvatairnaH||24||
harE rAma sItApatE rAvaNArE
kharArE murArE'surArE parEti|
lapantaM nayantaM sadA kAlamEva
samAlOkayAlOkayAzESabandhO||25||
namastE sumitrAsuputrAbhivandya
namastE sadA kaikayInandanEDya|
namastE sadA vAnarAdhIzavandya
namastE namastE sadA rAmacandra||26||
prasIda prasIda pracaNDapratApa
prasIda prasIda pracaNDArikAla|
prasIda prasIda prapannAnukampin
prasIda prasIda prabhO rAmacandra||27||
bhujaGgaprayAtaM paraM vEdasAram
mudA rAmacandrasya bhaktyA ca nityam|
paThan santataM cintayan svAntaraGgE
sa Eva svayaM rAmacandraH sa dhanyaH||28||


||iti zrImacchaGkarAcAryaviracitaM rAmabhujaGgaprayAtastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox