From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

rAmadvAdazanAmastOtram

prathamaM zrIdharaM vidyAddvitIyaM raghunAyakam|
tRtIyaM rAmacandraM ca caturthaM rAvaNAntakam||1||
paJcamaM lOkapUjyaM ca SaSThamaM jAnakIpatim|
saptamaM vAsudEvaM ca zrIrAmaM cASTamaM tathA||2||
navamaM jaladazyAmaM dazamaM lakSmaNAgrajam|
EkAdazaM ca gOvindaM dvAdazaM sEtubandhanam||3||
dvAdazaitAni nAmAni yaH paThEchraddhayAnvitaH|
ardharAtrE tu dvAdazyAM kuSThadAridryanAzanam||4||
araNyE caiva saGgrAmE agnau bhayanivAraNam|
brahmahatyA surApAnaM gOhatyA''di nivAraNam||5||
saptavAraM paThEnnityaM sarvAriSTanivAraNam|
grahaNE ca jalE sthitvA nadItIrE vizESataH|
azvamEdhazataM puNyaM brahmalOkaM gamiSyati||

||iti zrI skAndapurANE uttarakhaNDE zrI umAmahEzvarasaMvAdE zrI rAmadvAdazanAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox