From StotraSamhita

Jump to: navigation, search
vaidEhIsahitaM suradrumatalE haimE mahAmaNDapE
madhyE puSpakamAsanE maNimayE vIrAsanE susthitam|
agrE vAcayati prabhaJjanasutE tattvaM munibhyaH param
vyAkhyAntaM bharatAdibhiH parivRtaM rAmaM bhajE zyAmalam||
vAmE bhUmisutA purazca hanumAn pazcAt sumitrAsutaH
zatrughnO bharatazca pArzvadalayOrvAyvAdikONESu ca|
sugrIvazca vibhISaNazca yuvarAT tArAsutO jAmbavAn
madhyE nIlasarOjakOmalaruciM rAmaM bhajE zyAmalam||
Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox