From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

dhyAnam

zuklAmbaradharaM viSNuM zazivarNaM caturbhujam|
prasannavadanaM dhyAyEt sarvavighnOpazAntayE||
vAgIzAdyAH sumanasaH sarvArthAnAmupakramE|
yaM natvA kRtakRtyAH syustaM namAmi gajAnanam||

||sarasvatI prArthanA||

dOrbhiryuktA caturbhiH sphaTikamaNinibhairakSamAlAM dadhAnA
hastEnaikEna padmaM sitamapi ca zukaM pustakaM cAparENa|
bhAsA kundEnduzaGkhasphaTikamaNinibhA bhAsamAnA'samAnA
sA mE vAgdEvatEyaM nivasatu vadanE sarvadA suprasannA||


||zrIvAlmIki namaskriyA||

kUjantaM rAma rAmEti madhuraM madhurAkSaram|
Aruhya kavitAzAkhAM vandE vAlmIkikOkilam||1||
vAlmIkErmunisiMhasya kavitAvanacAriNaH|
zRNvan rAmakathAnAdaM kO na yAti parAM gatim||2||
yaH piban satataM rAmacaritAmRtasAgaram|
atRptastaM muniM vandE prAcEtasamakalmaSam||3||

||zrI hanumannamaskriyA||

gOSpadIkRta-vArAziM mazakIkRta-rAkSasam|
rAmAyaNa-mahAmAlA-ratnaM vandE'nilAtmajam||1||
aJjanAnandanaM vIraM jAnakIzOkanAzanam|
kapIzamakSahantAraM vandE laGkAbhayaGkaram||2||
ullaGghya sindhOH salilaM salIlaM yaH zOkavahniM janakAtmajAyAH|
AdAya tEnaiva dadAha laGkAM namAmi taM prAJjalirAJjanEyam||3||
AJjaneyamatipATalAnanaM kAJcanAdri-kamanIya-vigraham|
pArijAta-tarumUla-vAsinaM bhAvayAmi pavamAna-nandanam||4||
yatra yatra raghunAthakIrtanaM tatra tatra kRtamastakAJjalim|
bASpavAriparipUrNalOcanaM mArutiM namata rAkSasAntakam||5||
manOjavaM mArutatulyavEgaM jitEndriyaM buddhimatAM variSTham|
vAtAtmajaM vAnarayUthamukhyaM zrIrAmadUtaM zirasA namAmi||6||

||zrIrAmAyaNaprArthanA||

yaH karNAJjalisampuTairaharahaH samyak pibatyAdarAt
vAlmIkErvadanAravindagalitaM rAmAyaNAkhyaM madhu|
janma-vyAdhi-jarA-vipatti-maraNairatyanta-sOpadravam
saMsAraM sa vihAya gacchati pumAn viSNOH padaM zAzvatam||1||
tadupagata-samAsa-sandhiyOgaM samamadhurOpanatArtha-vAkyabaddham|
raghuvaracaritaM munipraNItaM dazazirasazca vadhaM nizAmayadhvam||2||
vAlmIki-girisambhUtA rAmasAgaragAminI|
punAtu bhuvanaM puNyA rAmAyaNamahAnadI||3||
zlOkasArajalAkIrNaM sargakallOlasaGkulam|
kANDagrAhamahAmInaM vandE rAmAyaNArNavam||4||
vEdavEdyE parE puMsi jAtE dazarathAtmajE|
vEdaH prAcEtasAdAsIt sAkSAdrAmAyaNAtmanA||5||

||zrIrAmadhyAnam||

vaidEhIsahitaM suradrumatalE haimE mahAmaNDapE
madhyE puSpakamAsanE maNimayE vIrAsanE susthitam|
agrE vAcayati prabhaJjanasutE tattvaM munibhyaH param
vyAkhyAntaM bharatAdibhiH parivRtaM rAmaM bhajE zyAmalam||1||
vAmE bhUmisutA purazca hanumAn pazcAt sumitrAsutaH
zatrughnO bharatazca pArzvadalayOrvAyvAdikONESu ca|
sugrIvazca vibhISaNazca yuvarAT tArAsutO jAmbavAn
madhyE nIlasarOjakOmalaruciM rAmaM bhajE zyAmalam||2||
namO'stu rAmAya salakSmaNAya dEvyai ca tasyai janakAtmajAyai|
namO'stu rudrEndrayamAnilEbhyO namO'stu candrArkamarudgaNEbhyaH||3||
Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox