From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


sarasvatIstOtraM bRhaspativiracitam


bRhaspatiruvAca

sarasvati namasyAmi cEtanAM hRdi saMsthitAm|
kaNThasthAM padmayOniM tvAM hrIGkArAM supriyAM sadA||1||
matidAM varadAM caiva sarvakAmaphalapradAm|
kEzavasya priyAM dEvIM vINAhastAM varapradAm||2||
mantrapriyAM sadA hRdyAM kumatidhvaMsakAriNIm|
svaprakAzAM nirAlambAmajJAnatimirApahAm||3||
mOkSapriyAM zubhAM nityAM subhagAM zObhanapriyAm|
padmOpaviSTAM kuNDalinIM zuklavastrAM manOharAm||4||
AdityamaNDalE lInAM praNamAmi janapriyAm|
jJAnAkArAM jagaddvIpAM bhaktavighnavinAzinIm||5||
iti satyaM stutA dEvI vAgIzEna mahAtmanA|
AtmAnaM darzayAmAsa zaradindusamaprabhAm||6||


zrIsarasvatyuvAca

varaM vRNISva bhadraM tvaM yattE manasi vartatE|
bRhaspatiruvAca

prasannA yadi mE dEvi paraM jJAnaM prayaccha mE||7||

zrIsarasvatyuvAca

dattaM tE nirmalaM jJAnaM kumatidhvaMsakArakam|
stOtrENAnEna mAM bhaktyA yE stuvanti sadA narAH||7||
labhantE paramaM jJAnaM mama tulyaparAkramAH|
kavitvaM matprasAdEna prApnuvanti manOgatam||8||
trisandhyaM prayatO bhUtvA yastvimaM paThatE naraH|
tasya kaNThE sadA vAsaM kariSyAmi na saMzayaH||9||

||iti zrIrudrayAmalE zrIbRhaspativiracitaM sarasvatIstOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox