From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


zaktyaSTOttarazatadivyasthAnIyanAmastOtram

dakSa uvAca

EvamuktO'bravIddakSaH kESu kESu mayA'naghE|
tIrthESu ca tvaM draSTavyA stOtavyA kaizca nAmabhiH||


dEvyuvAca

dEvIH sarvadA sarvabhUtESu draSTavyA sarvatO bhuvi|
saptalOkESu yatkiJcidrahitaM na mayA hi tat||
tathApi yESu sthAnESu draSTavyA siddhi mIpsubhiH|
smartavyA bhUtikAmairvA tAni vakSyAmi tattvataH||


||stOtram||

vArANasyAM vizAlAkSI naimiSE liGgadhAriNI|
prayAgE lalitA dEvI kAmAkSI gandhamAdanE||1||
mAnasE kumudA nAma vizvakAyA tathAmbarE|
gOmantE gOmatI nAma mandarE kAmacAriNI||2||
madOtkaTA caitrarathE jayantI hastinApurE|
kAnyakubjE tathA gaurI rambhA malayaparvatE||3||
EkAmrakE kIrtimatI vizvE vizvEzvarIM viduH|
puSkarE puruhUtEti kEdArE mArgadAyI||4||
nandA himavataHpRSThE gOkarNE bhadrakarNikA|
sthAnEzvarE bhavAnI tu bilvakE bilvapatrikA||5||
zrIzailE mAdhavI nAma bhadrA bhadrEzvarE tathA|
jayA varAhazailE tu kamalA kamalAlayE||6||
rudrakOTyAM ca rudrANI kAlI kAlaJjarE girau|
mahAliGgE tu kapilA markOTE mukuTEzvarI||7||
zAlagrAmE mahAdEvI zivaliGgE jalapriyA|
mAyApuryAM kumArI tu santAnE lalitA tathA||8||
utpalAkSI sahasrAkSE kamalAkSE mahOtpalA|
gaGgAyAM maGgalA nAma vimalA puruSOttamE||9||
vipAzAyAmamOghAkSI pATalA puNDravardhanE|
nArAyaNI supArzvE tu vikUTE bhadrasundarI||10||
vipulE vipulA nAma kalyANI malayAcalE|
kOTavI kOTitIrthE tu sugandhA mAdhavE vanE||11||
kubjAmrakE trisandhyA tu gaGgAdvArE ratipriyA|
zivakuNDE sunandA tu nandinI dEvikAtaTE||12||
rukmiNI dvAravatyAM tu rAdhA vRndAvanE vanE|
dEvikA mathUrAyAM tu pAtAlE paramEzvarI||13||
citrakUTE tathA sItA vindhyE vindhyAdhivAsinI|
sahyAdrAvEkavIrA tu harizcandrE tu candrikA||14||
ramaNA rAmatIrthE tu yamunAyAM mRgAvatI|
karavIrE mahAlakSmIrumAdEvI vinAyakE||15||
arOgA vaidyanAthE tu mahAkAlE mahEzvarI|
abhayEtyuSNatIrthESu cAmRtA vindhyakandarE||16||
mANDavyE mANDavI nAma svAhA mahEzvarE purE|
chAgalANDE pracaNDA tu caNDikA makarandakE||17||
sOmEzvarE varArOhA prabhAsE puSkarAvatI|
dEvamAtA sarasvatyAM pArAvArataTE matA||18||
mahAlayE mahAbhAgA payOSNyAM piGgalEzvarI|
siMhikA kRtazaucE tu kArtikEyE yazaskarI||19||
utpalAvartakE lOlA subhadrA zONasaGgamE|
mAtA siddhapurE lakSmIraGganA bharatAzramE||20||
jAlandharE vizvamukhI tArA kiSkindhaparvatE|
dEvadAruvanE puSTirmEdhA kAzmIra maNDalE||21||
bhImAdEvI himAdrau tu puSTirvizvEzvarE tathA|
kapAlamOcanE zuddhirmAtA kAyAvarOhaNE||22||
zaGkhOddhArE dhvanirnAma dhRtiH piNDArakE tathA|
kAlA tu cadrabhAgAyAmaccOdE zivakAriNI||23||
vENAyAmamRtA nAma badaryAM urvazI tathA|
auSadhI cOttarakurau kRzadvIpE kuzOdakA||24||
manmathA hEmakUTE tu mukuTE satyavAdinI|
azvatthE vandanIyA tu nidhirvaizravaNAlayE||25||
gAyatrI vEdavadanE pArvatI zivasannidhau|
dEvalOkE tathEndrANI brahmAsyESu sarasvatI||26||
sUryabimbE prabhA nAma mAtRRNAM vaiSNavI tathA|
arundhatI satInAM tu rAmAsu ca tilOttamA||27||
cittE brahmakalAnAmazaktiH sarvazarIriNAm|
EtaduddEzataH prOktaM nAmASTazatamuttamam||28||
aSTOttaraM ca tIrthAnAM zatamEtadudAhRtam|
yaH paThEcchRNuyAdvA'pi sarvapApaiH pramucyatE||29||
ESu tIrthESu yaH kRtvA snAnaM pazyanti mAM naraH|
sarvapApavinirmuktaH kalpaM zivapurE vasEt||30||

||iti zrImatsyamahApurANE zrIzaktyaSTOttarazatadivyasthAnIyanAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox