From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


zaktyaSTOttarazatadivyasthAnIyanAmAvaliH


 1. OM vArANasyAM vizAlAkSyai namaH
 2. OM naimiSE liGgadhAriNyai namaH
 3. OM prayAgE lalitAdEvyai namaH
 4. OM gandhamAdanE kAmAkSyai namaH
 5. OM mAnasE kumudAyai namaH
 6. OM ambarE vizvakAyAyai namaH
 7. OM gOmantE gOmatyai namaH
 8. OM mandarE kAmacAriNyai namaH
 9. OM caitrarathE madOtkaTAyai namaH
 10. OM hastinApurE jayantyai namaH
 11. OM kAnyakubjE gauryai namaH
 12. OM malayaparvatE rambhAyai namaH
 13. OM EkAmrakE kIrtimatyai namaH
 14. OM vizvE vizvEzvaryai namaH
 15. OM puSkarE puruhUtAyai namaH
 16. OM kEdArE mArgadAyinyai namaH
 17. OM himavataHpRSThE nandAyai namaH
 18. OM gOkarNE bhadrakarNikAyai namaH
 19. OM sthAnEzvarE bhavAnyai namaH
 20. OM bilvakE bilvapatrikAyai namaH
 21. OM zrIzailE mAdhavyai namaH
 22. OM bhadrEzvarE bhadrAyai namaH
 23. OM varAhazailE jayAyai namaH
 24. OM kamalAlayE kamalAyai namaH
 25. OM rudrakOTyAM rudrANyai namaH
 26. OM kAlaJjarE girau kAlyai namaH
 27. OM mahAliGgE kapilAyai namaH
 28. OM markOTE mukuTEzvaryai namaH
 29. OM zAlagrAmE mahAdEvyai namaH
 30. OM zivaliGgE jalapriyAyai namaH
 31. OM mAyApuryAM kumAryai namaH
 32. OM santAnE lalitAyai namaH
 33. OM sahasrAkSE utpalAkSyai namaH
 34. OM kamalAkSE mahOtpalAyai namaH
 35. OM gaGgAyAM maGgalAyai namaH
 36. OM puruSOttamE vimalAyai namaH
 37. OM vipAzAyAM amOghAkSyai namaH
 38. OM puNDravardhanE pATalAyai namaH
 39. OM supArzvE nArAyaNyai namaH
 40. OM vikUTE bhadrasundaryai namaH
 41. OM vipulE vipulAyai namaH
 42. OM malayAcalE kalyANyai namaH
 43. OM kOTitIrthE kOTavyai namaH
 44. OM mAdhavE vanE sugandhAyai namaH
 45. OM kubjAmrakE trisandhyAyai namaH
 46. OM gaGgAdvArE ratipriyAyai namaH
 47. OM zivakuNDE sunandAyai namaH
 48. OM dEvikAtaTE nandinyai namaH
 49. OM dvAravatyAM rukmiNyai namaH
 50. OM vRndAvanE vanE rAdhAyai namaH
 51. OM mayUrAyAM dEvikAyai namaH
 52. OM pAtAlE paramEzvaryai namaH
 53. OM citrakUTE sItAyai namaH
 54. OM vindhyE vindhyAdhivAsinyai namaH
 55. OM sahyAdrau EkavIrAyai namaH
 56. OM harizcandrE candrikAyai namaH
 57. OM rAmatIrthE ramaNAyai namaH
 58. OM yamunAyAM mRgAvatyai namaH
 59. OM karavIrE mahAlakSmyai namaH
 60. OM vinAyakE umAdEvyai namaH
 61. OM vaidyanAthE arOgAyai namaH
 62. OM mahAkAlE mahEzvaryai namaH
 63. OM uSNatIrthESu abhayAyai namaH
 64. OM vindhyakandarE amRtAyai namaH
 65. OM mANDavyE mANDavyai namaH
 66. OM mahEzvarE purE svAhAyai namaH
 67. OM chAgalANDE pracaNDAyai namaH
 68. OM makarandakE caNDikAyai namaH
 69. OM sOmEzvarE varArOhAyai namaH
 70. OM prabhAsE puSkarAvatyai namaH
 71. OM sarasvatyAM pArAvArataTE dEvamAtrE namaH
 72. OM mahAlayE mahAbhAgAyai namaH
 73. OM payOSNyAM piGgalEzvaryai namaH
 74. OM kRtazaucE siMhikAyai namaH
 75. OM kArtikEyE yazaskaryai namaH
 76. OM utpalAvartakE lOlAyai namaH
 77. OM zONasaGgamE subhadrAyai namaH
 78. OM siddhapurE mAtrE lakSmyai namaH
 79. OM bharatAzramE aGganAyai namaH
 80. OM jAlandharE vizvamukhyai namaH
 81. OM kiSkindhaparvatE tArAyai namaH
 82. OM dEvadAruvanE puSTyai namaH
 83. OM kAzmIra maNDalE mEdhAyai namaH
 84. OM himAdrau bhImAdEvyai namaH
 85. OM vizvEzvarE puSTyai namaH
 86. OM kapAlamOcanE zuddhyai namaH
 87. OM kAyAvarOhaNE mAtrE namaH
 88. OM zaGkhOddhArE dhvanyai namaH
 89. OM piNDArakE dhRtyai namaH
 90. OM cadrabhAgAyAM kAlAyai namaH
 91. OM accOdE zivakAriNyai namaH
 92. OM vENAyAM amRtAyai namaH
 93. OM badaryAM urvazyai namaH
 94. OM uttarakurau auSadhyai namaH
 95. OM kRzadvIpE kuzOdakAyai namaH
 96. OM hEmakUTE manmathAyai namaH
 97. OM mukuTE satyavAdinyai namaH
 98. OM azvatthE vandanIyAyai namaH
 99. OM vaizravaNAlayE nidhayE namaH
 100. OM vEdavadanE gAyatryai namaH
 101. OM zivasannidhau pArvatyai namaH
 102. OM dEvalOkE indrANyai namaH
 103. OM brahmAsyESu sarasvatyai namaH
 104. OM sUryabimbE prabhAyai namaH
 105. OM mAtRRNAM vaiSNavyai namaH
 106. OM satInAM arundhatyai namaH
 107. OM rAmAsu tilOttamAyai namaH
 108. OM sarvazarIriNAM cittE brahmakalAnAmazaktyai namaH

|| iti zrImatsyamahApurANE zrIzaktyaSTOttarazatadivyasthAnIyanAmAvaliH sampUrNA||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox