From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


zanaizcarASTakam (dazarathakRtam)


asya zrIzanaizcarastOtramantrasya dazaratha RSiH| zanaizcarO dEvatA| triSTup chandaH| zanaizcaraprItyarthE japE viniyOgaH|

dazaratha uvAca

kONOntakO raudra yamO'tha babhruH kRSNaH zaniH piGgalamandasauriH|
nityaM smRtO yO haratE ca pIDAM tasmai namaH zrIravinandanAya||1||
surAsurAH kimpuruSOragEndrA gandharvavidyAdharapannagAzca|
pIDyanti sarvE viSamasthitEna tasmai namaH zrIravinandanAya||2||
narA narEndrAH pazavO mRgEndrA vanyAzca yE kITapataGgabhRGgAH|
pIDyanti sarvE viSamasthitEna tasmai namaH zrIravinandanAya ||3||
dEzAzca durgANi vanAni yatra sEnAniSEzAH purapattanAni|
pIDyanti sarvE viSamasthitEna tasmai namaH zrIravinandanAya ||4||
tilairyavairmASaguDAnnadAnairlOhEna nIlAmbaradAnatO vA|
prINAti mantrairnijavAsarE ca tasmai namaH zrIravinandanAya ||5||
prayAgakUlE yamunAtaTE ca sarasvatIpuNyajalE guhAyAm|
yO yOginAM dhyAnagatO'pi sUkSmastasmai namaH zrIravinandanAya||6||
anyapradEzAtsvagRhaM praviSTastadIyavArE sa naraH sukhI syAt|
gRhAdgatO yO na punaH prayAti tasmai namaH zrIravinandanAya||7||
sraSTA svayambhUrbhuvanatrayasya trAtA harIzO haratE pinAkI|
EkastridhA RgyajussAmamUrtistasmai namaH zrIravinandanAya||8||
zanyaSTakaM yaH prayataH prabhAtE nityaM suputraiH pazubAndhavaizca|
paThEttu saukhyaM bhuvi bhOgayuktaH prApnOti nirvANapadaM tadantE||9||
kONasthaH piGgalO babhruH kRSNO raudrO'ntakO yamaH|
sauriH zanaizcarO mandaH pippalAdEna saMstutaH||10||
EtAni dazanAmAni prAtarutthAya yaH paThEt|
zanaizcarakRtA pIDA na kadAcidbhaviSyati||11||

||iti zrI dazarathakRtaM zrI zanaizcarASTakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox