From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

zAradAbhujaGgaprayAtASTakam

suvakSOjakumbhAM sudhApUrNakumbhAm
prasAdAvalambAM prapuNyAvalambAm|
sadAsyEndubimbAM sadAnOSThabimbAm
bhajE zAradAmbAmajasraM madambAm||1||
kaTAkSE dayArdrO karE jJAnamudrAm
kalAbhirvinidrAM kalApaiH subhadrAm|
purastrIM vinidrAM purastuGgabhadrAm
bhajE zAradAmbAmajasraM madambAm||2||
lalAmAGkaphAlAM lasadgAnalOlAm
svabhaktaikapAlAM yazaHzrIkapOlAm|
karE tvakSamAlAM kanatpratnalOlAm
bhajE zAradAmbAmajasraM madambAm||3||
susImantavENIM dRzA nirjitaiNIm
ramatkIravANIM namadvajrapANIm|
sudhAmantharAsyAM mudA cintyavENIm
bhajE zAradAmbAmajasraM madambAm||4||
suzAntAM sudEhAM dRgantE kacAntAm
lasatsallatAGgImanantAmacintyAm|
smarEttApasaiH saGgapUrvasthitAM tAm
bhajE zAradAmbAmajasraM madambAm||5||
kuraGgE turaGgE mRgEndrE khagEndrE
marAlE madEbhE mahOkSE'dhirUDhAm|
mahatyAM navamyAM sadA sAmarUpAm
bhajE zAradAmbAmajasraM madambAm||6||
jvalatkAntivahniM jaganmOhanAGgIm
bhajE mAnasAmbhOjasubhrAntabhRGgIm|
nijastOtrasaGgItanRtyaprabhAGgIm
bhajE zAradAmbAmajasraM madambAm||7||
bhavAmbhOjanEtrAjasampUjyamAnAm
lasanmandahAsaprabhAvaktracihnAm|
calaccaJcalAcArutATaGkakarNO -
bhajE zAradAmbAmajasraM madambAm||8||


||iti zrImacchaGkarAcAryaviracitaM zAradAbhujaGgaprayAtASTakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox