From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


zAradA prArthanA

namastE zAradE dEvi kAzmIrapuravAsini|
tvAmahaM prArthayE nityaM vidyAdAnaM ca dEhi mE||1||
yA zraddhA dhAraNA mEdhA vAgdEvI vidhivallabhA|
bhaktajihvAgrasadanA zamAdiguNadAyinI||2||
namAmi yAminIM nAthalEkhAlaGkRtakuntalAm|
bhavAnIM bhavasantApanirvApaNasudhAnadIm||3||
bhadrakAlyai namO nityaM sarasvatyai namO namaH|
vEdavEdAGgavEdAntavidyAsthAnEbhya Eva ca||4||
brahmasvarUpA paramA jyOtirUpA sanAtanI|
sarvavidyAdhidEvI yA tasyai vANyai namO namaH||5||
yayA vinA jagatsarvaM zazvajjIvanmRtaM bhavEt|
jJAnAdhidEvI yA tasyai sarasvatyai namO namaH||6||
yayA vinA jagatsarvaM mUkamunmattavat sadA|
yA dEvI vAgadhiSThAtrI tasyai vANyai namO namaH||7||


||iti zrImacchaGkarAcAryaviracitA zrI zAradA prArthanA sampUrNA||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox