From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

zAstAdazakam

lOkavIraM mahApUjyaM sarvarakSakaraM vibhum|
pArvatI-hRdayAnandaM zAstAraM praNamAmyaham||1||
viprapUjyaM vizvavandyaM viSNuzambhOrpriyaM sutam|
kSipraprasAdanirataM zAstAraM praNamAmyaham||2||
matamAtaGgagamanaM kAruNyAmRtapUritam|
sarvavighnaharaM dEvaM zAstAraM praNamAmyaham||3||
asmadkulEzvaraM dEvam asmacchatruvinAzakam|
asmadiSTapradadaraM zAstAraM praNamAmyaham||4||
pANDyEzavaMzatilakaM kEraLE kElivigraham|
ArtatrANaparaM dEvaM zAstAraM praNamAmyaham||5||
tryambakapurAdIzaM gaNAdhipasamanvitam|
gajArUDhamahaM vandE zAstAraM praNamAmyaham||6||
zivavIryasamudbhUtaM zrInivAsatanUdbhavaM|
zikhivAhAnujaM vandE zAstAraM praNamAmyaham||7||
yasya dhanvantarirmAtA pitA dEvO mahEzvaraH|
taM zAstAramahaM vandE mahArOganivAraNam||8||
bhUtanAtha sadAnanda sarvabhUtadayApara|
rakSa rakSa mahAbAhO zAstrE tubhyaM namO namaH||9||
AzyAmakOmaLavizAlatanuM vicitram
vasO'vasAna aruNOtphaladAmahastam|
uttuGgaratnamakuTaM kuTilAgrakEzam
zAstAramiSTavaradaM zaraNaM prapadyE||10||


||iti zrI zAstAdazakaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox