From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

subrahmaNyabhujaGgam

sadA bAlarUpA'pi vighnAdrihantrI
mahAdantivaktrA'pi paJcAsyamAnyA|
vidhIndrAdimRgyA gaNEzAbhidhA mE
vidhattAM zriyaM kA'pi kalyANamUrtiH||1||
na jAnAmi zabdaM na jAnAmi cArtham
na jAnAmi padyaM na jAnAmi gadyam|
cidEkA SaDAsyA hRdi dyOtatE mE
mukhAnniHsarantE girazcApi citram||2||
mayUrAdhirUDhaM mahAvAkyagUDham
manOhAridEhaM mahaccittagEham|
mahIdEvadEvaM mahAvEdabhAvam
mahAdEvabAlaM bhajE lOkapAlam||3||
yadA sannidhAnaM gatA mAnavA mE
bhavAmbhOdhipAraM gatAstE tadaiva|
iti vyaJjayan sindhutIrE ya AstE
tamIDE pavitraM parAzaktiputram||4||
yathAbdhEstaraGgA layaM yAnti tuGgAH
tathaivApadaH sannidhau sEvatAM mE|
itIvOrmipaGktirnRNAM darzayantam
sadA bhAvayE hRtsarOjE guhaM tam||5||
girau mannivAsE narA yE'dhirUDhAH
tadA parvatE rAjatE tE'dhirUDhAH|
itIva bruvan gandhazailAdhirUDhaH
sa dEvO mudE mE sadA SaNmukhO'stu||6||
mahAmbhOdhitIrE mahApApacOrE
munIndrAnukUlE sugandhAkhyazailE|
guhAyAM vasantaM svabhAsA lasantam
janArtiM harantaM zrayAmO guhaM tam||7||
lasat svarNagEhE nRNAM kAmadOhE
sumastOmasaJchannamANikyamaJcE|
samudyat sahasrArkatulyaprakAzam
sadA bhAvayE kArtikEyaM surEzam||8||
raNaddhaMsakE maJjulE'tyantazONE
manOhArilAvaNyapIyUSapUrNE|
manaHSaTpadO mE bhavaklEzataptaH
sadA mOdatAM skanda tE pAdapadmE||9||
suvarNAbhadivyAmbarairbhAsamAnAm
kvaNatkiGkiNImEkhalAzObhamAnAm|
lasaddhEmapaTTEna vidyOtamAnAm
kaTiM bhAvayE skanda tE dIpyamAnAm||10||
pulindEzakanyAghanAbhOgatuGga-
stanAliGganAsaktakAzmIrarAgam|
namasyAmyahaM tArakArE tavOraH
svabhaktAvanE sarvadA sAnurAgam||11||
vidhau klRptadaNDAn svalIlAdhRtANDAn
nirastEbhazuNDAn dviSat kAladaNDAn|
hatEndrAriSaNDAn jagattrANazauNDAn
sadA tE pracaNDAn zrayE bAhudaNDAn||12||
sadA zAradAH SaNmRgAGkA yadi syuH
samudyanta Eva sthitAzcEt samantAt|
sadA pUrNabimbAH kalaGkaizca hInAH
tadA tvanmukhAnAM bruvE skanda sAmyam||13||
sphuran mandahAsaiH sahaMsAni caJcat
kaTAkSAvalIbhRGgasaGghOjjvalAni|
sudhAsyandibimbAdharANIzasUnO
tava''lOkayE SaNmukhAmbhOruhANi||14||
vizAlESu karNAntadIrghESvajasram
dayAsyandiSu dvAdazasvIkSaNESu|
mayISatkaTAkSaH sakRt pAtitazcEt
bhavEttE dayAzIla kA nAma hAniH||15||
sutAGgOdbhavO mE'si jIvEti SaDdhA
japan mantramIzO mudA jighratE yAn|
jagadbhArabhRdbhyO jagannAtha tEbhyaH
kirITOjjvalEbhyO namO mastakEbhyaH||16||
sphuradratnakEyUrahArAbhirAmaH
calat kuNDalazrIlasadgaNDabhAgaH|
kaTau pItavAsAH karE cAruzaktiH
purastAnmamAstAM purArEstanUjaH||17||
iha''yAhi vatsEti hastAn prasArya''-
hvayatyAdarAcchaGkarE mAturaGkAt|
samutpatya tAtaM zrayantaM kumAram
harAzliSTagAtraM bhajE bAlamUrtim||18||
kumArEzasUnO guha skanda sEnA-
patE zaktipANE mayUrAdhirUDha|
pulindAtmajAkAnta bhaktArtihArin
prabhO tArakArE sadA rakSa mAM tvam||19||
prazAntEndriyE naSTasaMjJE vicESTE
kaphOdgArivaktrE bhayOtkampigAtrE|
prayANOnmukhE mayyanAthE tadAnIm
drutaM mE dayAlO bhavAgrE guha tvam||20||
kRtAntasya dUtESu caNDESu kOpAt
dahacchinddhi bhinddhIti mAM tarjayatsu|
mayUraM samAruhya mA bhairiti tvam
puraH zaktipANirmama''yAhi zIghram||21||
praNamyAsakRtpAdayOstE patitvA
prasAdya prabhO prArthayE'nEkavAram|
na vaktuM kSamO'haM tadAnIM kRpAbdhE
na kAryAntakAlE manAgapyupEkSA||22||
sahasrANDabhOktA tvayA zUranAmA
hatastArakaH siMhavaktrazca daityaH|
mamAntarhRdisthaM manaHklEzamEkam
na haMsi prabhO kiM karOmi kva yAmi||23||
ahaM sarvadA duHkhabhArAvasannO
bhavAn dInabandhustvadanyaM na yAcE|
bhavadbhaktirOdhaM sadA klRptabAdham
mamAdhiM drutaM nAzayOmAsuta tvam||24||
apasmArakuSThakSayArzaH pramEha-
jvarOnmAdagulmAdirOgA mahAntaH|
pizAcAzca sarvE bhavat patrabhUtim
vilOkya kSaNAt tArakArE dravantE||25||
dRzi skandamUrtiH zrutau skandakIrtiH
mukhE mE pavitraM sadA taccaritram|
karE tasya kRtyaM vapustasya bhRtyam
guhE santu lInA mamAzESabhAvAH||26||
munInAmutAhO nRNAM bhaktibhAjAm
abhISTapradAH santi sarvatra dEvAH|
nRNAmantyajAnAmapi svArthadAnE
guhAddEvamanyaM na jAnE na jAnE||27||
kalatraM sutA bandhuvargaH pazurvA
narO vA'tha nArI gRhE yE madIyAH|
yajantO namantaH stuvantO bhavantam
smarantazca tE santu sarvE kumAra||28||
mRgAH pakSiNO daMzakA yE ca duSTAH
tathA vyAdhayO bAdhakA yE madaGgE|
bhavacchaktitIkSNAgrabhinnAH sudUrE
vinazyantu tE cUrNitakrauJcazaila||29||
janitrI pitA ca svaputrAparAdham
sahEtE na kiM dEvasEnAdhinAtha|
ahaM cAtibAlO bhavAn lOkatAtaH
kSamasvAparAdhaM samastaM mahEza||30||
namaH kEkinE zaktayE cApi tubhyam
namazchAga tubhyaM namaH kukkuTAya|
namaH sindhavE sindhudEzAya tubhyam
punaH skandamUrtE namastE namO'stu||31||
jayAnandabhUman jayApAradhAman
jayAmOghakIrtE jayAnandamUrtE|
jayAnandasindhO jayAzESabandhO
jaya tvaM sadA muktidAnEzasUnO||32||
bhujaGgAkhyavRttEna klRptaM stavaM yaH
paThEdbhaktiyuktO guhaM sampraNamya|
sa putrAn kalatraM dhanaM dIrghamAyuH
labhEt skandasAyujyamantE naraH saH||33||


||iti zrImacchaGkarAcAryaviracitaM zrI subrahmaNyabhujaGgaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox