From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

subrahmaNyapaJcaratnam

SaDAnanaM candanalEpitAGgaM
mahOrasaM divyamayUravAhanam|
rudrasya sUnuM suralOkanAthaM
brahmaNyadEvaM zaraNaM prapadyE||1||
jAjvalyamAnaM suravRndavandyaM
kumAra-dhArAtaTa-mandirastham|
kandarparUpaM kamanIyagAtraM
brahmaNyadEvaM zaraNaM prapadyE||2||
dviSaDbhujaM dvAdazadivyanEtraM
trayItanuM zUlamasIdadhAnam|
zESAvatAraM kamanIyarUpaM
brahmaNyadEvaM zaraNaM prapadyE||3||
surArighOrAhavazObhamAnaM
surOttamaM zaktidharaM kumAram|
sudhAra-zaktyAyudha-zObhihastaM
brahmaNyadEvaM zaraNaM prapadyE||4||
iSTArthasiddhipradamIzaputraM
miSTAnnadaM bhUsurakAmadhEnum|
gaGgOdbhavaM sarvajanAnukUlaM
brahmaNyadEvaM zaraNaM prapadyE||5||
yaH zlOkapaJcakamidaM paThatIha bhaktyA
brahmaNyadEva-vinivEzita-mAnasaH san|
prApnOti bhOgamakhilaM bhuvi yadyadiSTam
antE sa gacchati mudA guhasAmyamEva||


||iti zrI subrahmaNyapaJcaratnaM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox