From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

subrahmaNyaSODazanAmastOtram

subrahmaNyaM praNAmyahaM sarvajJaM sarvagaM sadA|
abhIpsitArtha-siddhyarthaM pravakSyE nAmaSODazam||1||
prathamO jJAnazaktyAtmA dvitIyO skanda Eva ca|
agnibhUzca tRtIyaH syAt bAhulEyazcaturthakaH||2||
gAGgEyaH paJcamO vidyAt SaSThaH zaravaNOdbhavaH|
saptamaH kArtikEyaH syAt kumAraH syAdathASTakaH||3||
navamaH SaNmukhazcaiva dazamaH kukkuTadhvajaH|
EkAdazaH zaktidharO guhO dvAdaza Eva ca||4||
trayOdazO brahmacArI SANmAtura caturdazaH|
krauJcabhit paJcadazakaH SODazaH zikhivAhanaH||5||
EtaTSODazanAmAni japEt samyak sadAdaram|
vivAhE durgamE mArgE durjayE ca tathaiva ca||6||
+
kavitvE ca mahAzastrE vijJAnArthI phalaM labhEt|
kanyArthI labhatE kanyAM jayArthI labhatE jayam||7||
putrArthI putralAbhaM ca dhanArthI labhatE dhanam|
AyurArOgyavazyazca dhanadhAnya-sukhAvaham||||8||


||iti zrI zaGkarasaMhitAyAM zivarahasyakhaNDE zrI subrahmaNyaSODazanAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox