From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


sUryamaNDala stOtram

namO'stu sUryAya sahasrarazmayE sahasrazAkhAnvitasambhavAtmanE|
sahasrayOgOdbhavabhAvabhAginE sahasrasaGkhyAyugadhAriNE namaH||
yanmaNDalaM dIptikaraM vizAlaM ratnaprabhaM tIvramanAdirUpam|
dAridryaduHkhakSayakAraNaM ca punAtu mAM tatsaviturvarENyam||1||
yanmaNDalaM dEvagaNaiH supUjitaM vipraiH stutaM bhAvanamuktikOvidam|
taM dEvadEvaM praNamAmi sUryaM punAtu mAM tatsaviturvarENyam||2||
yanmaNDalaM jJAnaghanaM tvagamyaM trailOkyapUjyaM triguNAtmarUpam|
samasta-tEjOmaya-divyarUpaM punAtu mAM tatsaviturvarENyam||3||
yanmaNDalaM gUDhamatiprabOdhaM dharmasya vRddhiM kurutE janAnAm|
yatsarvapApakSayakAraNaM ca punAtu mAM tatsaviturvarENyam||4||
yanmaNDalaM vyAdhivinAzadakSaM yadRgyajuHsAmasu sampragItam|
prakAzitaM yEna ca bhUrbhuvaH svaH punAtu mAM tatsaviturvarENyam||5||
yanmaNDalaM vEdavidO vadanti gAyanti yaccAraNa-siddhasaGghAH|
yadyOginO yOgajuSAM ca saGghAH punAtu mAM tatsaviturvarENyam||6||
yanmaNDalaM sarvajanaizca pUjitaM jyOtizca kuryAdiha martyalOkE|
yatkAlakAlAdyamanAdirUpaM punAtu mAM tatsaviturvarENyam||7||
yanmaNDalaM viSNucAturmukhAkhyaM yadakSaraM pApaharaM janAnAm|
yatkAlakalpakSayakAraNaM ca punAtu mAM tatsaviturvarENyam||8||
yanmaNDalaM vizvasRjaM prasiddhamutpatti-rakSA-pralaya-pragalbham|
yasmiJjagatsaMharatE'khilaM ca punAtu mAM tatsaviturvarENyam||9||
yanmaNDalaM sarvagatasya viSNOrAtmA paraM dhAma vizuddhatattvam|
sUkSmAntarairyOgapathAnugamyaM punAtu mAM tatsaviturvarENyam||10||
yanmaNDalaM vEdavidO vadanti gAyanti yaccAraNa-siddhasaGghAH|
yanmaNDalaM vEdavidaH smaranti punAtu mAM tatsaviturvarENyam||11||
yanmaNDalaM vEdavidOpagItaM yadyOginAM yOgapathAnugamyam|
tatsarvavEdyaM praNamAmi sUryaM punAtu mAM tatsaviturvarENyam||12||
sUryamaNDalasustOtraM yaH paThEt satataM naraH|
sarvapApavizuddhAtmA sUryalOkE mahIyatE||13||


||iti zrI bhaviSyOttarapurANE zrIkRSNArjunasaMvAdE sUryamaNDalastOtraM sampUrNam||

See Also

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox