From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

vEGkaTEza prapattiH

IzAnAM jagatO'sya vEGkaTapatErviSNOH parAM prEyasIm
tadvakSaHsthala-nitya-vAsarasikAM tatkSAnti saMvardhinIm|
padmAlaGkRtapANipallavayugAM padmAsanasthAM zriyam
vAtsalyAdiguNOjjvalAM bhagavatIM vandE jaganmAtaram||1||
zrIman kRpAjalanidhE kRtasarvalOka
sarvajJa zakta natavatsala sarvazESin|
svAmin suzIla sulabhAzritapArijAta
zrIvEGkaTEza caraNau zaraNaM prapadyE||2||
AnUpurArpitasujAtasugandhipuSpa-
saurabhyasaurabhakarau samasannivEzau|
saumyau sadA'nubhavanE'pi navAnubhAvyau
zrIvEGkaTEza caraNau zaraNaM prapadyE||3||
sadyOvikAsisamuditvarasAndrarAga-
saurabhyanirbharasarOruhasAmyavArtAm|
samyakSu sAhasapadESu vilEkhayantau
zrIvEGkaTEza caraNau zaraNaM prapadyE||4||
rEkhAmayadhvajasudhAkalazAtapatra-
vajrAGkuzAmburuhakalpakazaGkhacakraiH|
bhavyairalaGkRtatalau paratattvacihnaiH
zrIvEGkaTEza caraNau zaraNaM prapadyE||5||
tAmrOdaradyutiparAjitapadmarAgau
bAhyairmahObhirabhibhUtamahEndranIlau|
udyannakhAMzubhirudastazazAGkabhAsau
zrIvEGkaTEza caraNau zaraNaM prapadyE||6||
saprEmabhIti kamalAkarapallavAbhyAm
saMvAhanE'pi sapadi klamamAdadhAnau|
kAntAvavAGmana-sagOcara-saukumAryau
zrIvEGkaTEza caraNau zaraNaM prapadyE||7||
lakSmImahItadanurUpanijAnubhAva-
nIlAdidivyamahiSIkarapallavAnAm|
AruNyasaGkramaNataH kila sAndrarAgau
zrIvEGkaTEza caraNau zaraNaM prapadyE||8||
nityAnamadvidhizivAdikirITakOTi-
pratyupta-dIpta-navaratna-mahaHprarOhaiH|
nIrAjanAvidhimudAramupAdadAnau
zrIvEGkaTEza caraNau zaraNaM prapadyE||9||
viSNOH padE parama ityutidaprazaMsau
yau madhva utsa iti bhOgyatayA'pyupAttau|
bhUyastathEti tava pANitalapradiSTau
zrIvEGkaTEza caraNau zaraNaM prapadyE||10||
pArthAya tatsadRza-sArathinA tvayaiva
yau darzitau svacaraNau zaraNaM vrajEti|
bhUyO'pi mahyamiha tau karadarzitau tE
zrIvEGkaTEza caraNau zaraNaM prapadyE||11||
manmUrdhni kAliyaphaNE vikaTATavISu
zrIvEGkaTAdrizikharE zirasi zrutInAm|
cittE'pyananyamanasAM samamAhitau tE
zrIvEGkaTEza caraNau zaraNaM prapadyE||12||
amlAnahRSyadavanItalakIrNapuSpau
zrIvEGkaTAdri-zikharAbharaNAyamAnau|
AnanditAkhila-manO-nayanau tavaitau
zrIvEGkaTEza caraNau zaraNaM prapadyE||13||
prAyaH prapanna-janatA-prathamAvagAhyau
mAtuH stanAviva zizOramRtAyamAnau|
prAptau parasparatulAmatulAntarau tE
zrIvEGkaTEza caraNau zaraNaM prapadyE||14||
sattvOttaraiH satata-sEvyapadAmbujEna
saMsAra-tAraka-dayArdra-dRgaJcalEna|
saumyau payantRmuninA mama darzitau tE
zrIvEGkaTEza caraNau zaraNaM prapadyE||15||
zrIza zriyA ghaTikayA tvadupAyabhAvE
prApyE tvayi svayamupEyatayA sphurantyA|
nityAzritAya niravadyaguNAya tubhyam
syAM kiGkarO vRSagirIza na jAtu mahyam||16||


||iti zrIvEGkaTEza prapattiH sampUrNaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox