From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

vEGkaTEza stOtram

kamalAkuca-cUcuka-kuGkumatO niyatAruNitAtula-nIlatanO|
kamalAyatalOcana lOkapatE vijayI bhava vEGkaTazailapatE||1||
sacaturmukha-SaNmukha-paJcamukha-pramukhAkhiladaivatamaulimaNE|
zaraNAgatavatsala sAranidhE paripAlaya mAM vRSazailapatE||2||
ativElatayA tava durviSahairanuvElakRtairaparAdhazataiH|
bharitaM tvaritaM vRSazailapatE parayA kRpayA paripAhi harE||3||
adhivEGkaTazailamudAramatE janatAbhimatAdhikadAnaratAt|
paradEvatayA gaditAnnigamaiH kamalAdayitAnna paraM kalayE||4||
kalavENuravAvazagOpavadhU zatakOTivRtAtsmarakOTisamAt|
prativallavikAbhimatAtsukhadAt vasudEvasutAnna paraM kalayE||5||
abhirAmaguNAkara dAzarathE jagadEkadhanurdhara dhIramatE|
raghunAyaka rAma ramEza vibhO varadO bhava dEva dayAjaladhE||6||
avanItanayA kamanIyakaraM rajanIkaracArumukhAmburuham|
rajanIcararAjatamOmihiraM mahanIyamahaM raghurAma mayE||7||
sumukhaM suhRdaM sulabhaM sukhadaM svanujaM ca sukhAyamamOghazaram|
apahAya raghUdvahamanyamahaM na kathaJcana kaJcana jAtu bhajE||8||
vinA vEGkaTEzaM na nAthO na nAthaH
sadA vEGkaTEzaM smarAmi smarAmi|
harE vEGkaTEza prasIda prasIda
priyaM vEGkaTEza prayaccha prayaccha||9||
ahaM dUratastE padAmbhOjayugma
praNAmEcchayA''gatya sEvAM karOmi|
sakRtsEvayA nityasEvAphalaM tvam
prayaccha prayaccha prabhO vEGkaTEza||10||
ajJAninA mayA dOSAnazESAn vihitAn harE|
kSamasva tvaM kSamasva tvaM zESazaila-zikhAmaNE||11||


||iti zrIvEGkaTEza stOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox