From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


zrIviSNOraSTOttarazatadivyasthAnIyanAmastOtram

aSTOttarazatasthAnESvAvirbhUtaM jagatpatim|
namAmi jagatAmIzaM nArAyaNamananyadhIH||1||
zrIvaikuNThE vAsudEvamAmOdE karSaNAhvayam|
pradyumnaM ca pramOdAkhyE sammOdE cAniruddhakam||2||
satyalOkE tathA viSNuM padmAkSaM sUryamaNDalE|
kSIrAbdhau zESazayanaM zvEtadvIpEtu tArakam||3||
nArAyaNaM badaryAkhyE naimiSE harimavyayam|
zAlagrAmaM harikSEtrE ayOdhyAyAM raghUttamam||4||
mathurAyAM bAlakRSNaM mAyAyAM madhusUdanam|
kAzyAM tu bhOgazayanamavantyAmavanIpatim||5||
dvAravatyAM yAdavEndraM vrajE gOpIjanapriyam|
vRndAvanE nandasUnuM gOvindaM kAliyahradE||6||
gOvardhanE gOpavESaM bhavaghnaM bhaktavatsalam|
gOmantaparvatE zauriM haridvArE jagatpatim||7||
prayAgE mAdhavaM caiva gayAyAM tu gadAdharam|
gaGgAsAgaragE viSNuM citrakUTE tu rAghavam||8||
nandigrAmE rAkSasaghnaM prabhAsE vizvarUpiNam|
zrIkUrmE kUrmamacalaM nIlAdrau puruSOttamam||9||
siMhAcalE mahAsiMhaM gadinaM tulasIvanE|
ghRtazailE pApaharaM zvEtAdrau siMharUpiNam||10||
yOgAnandaM dharmapuryAM kAkulE tvAndhranAyakam|
ahObilE gAruDAdrau hiraNyAsuramardanam||11||
viTThalaM pANDuraGgE tu vEGkaTAdrau ramAsakham|
nArAyaNaM yAdavAdrau nRsiMhaM ghaTikAcalE||12||
varadaM vAraNagirau kAJcyAM kamalalOcanam|
yathOktakAriNaM caiva paramEzapurAzrayam||13||
pANDavAnAM tathA dUtaM trivikramamathOnnatam|
kAmAsikyAM nRsiMhaM ca tathASTabhujasajJakam||14||
mEghAkAraM zubhAkAraM zESAkAraM tu zObhanam|
antarA zitikaNThasya kAmakOTyAM zubhapradam||15||
kAlamEghaM khagArUDhaM kOTisUryasamaprabham|
divyaM dIpaprakAzaM ca dEvAnAmadhipaM munE||16||
pravAlavarNaM dIpAbhaM kAJcyAmaSTAdazasthitam|
zrIgRdhrasarasastIrE bhAntaM vijayarAghavam||17||
vIkSAraNyE mahApuNyE zayAnaM vIrarAghavam|
tOtAdrau tuGgazayanaM gajArtighnaM gajasthalE||18||
mahAbalaM balipurE bhaktisArE jagatpatim|
mahAvarAhaM zrImuSNE mahIndrE padmalOcanam||19||
zrIraGgE tu jagannAthaM zrIdhAmE jAnakIpriyam|
sArakSEtrE sAranAthaM khaNDanE haracApaham||20||
zrInivAsasthalE pUrNaM suvarNaM svarNamandirE|
vyAghrapuryAM mahAviSNuM bhaktisthAnE tu bhaktidam||21||
zvEtahradE zAntamUrtimagnipuryAM surapriyam|
bhargAkhyaM bhArgavasthAnE vaikuNThAkhyE tu mAdhavam||22||
puruSOttamE bhaktasakhaM cakratIrthE sudarzanam|
kumbhakONE cakrapANiM bhUtasthAnE tu zArGgiNam||23||
kapisthalE gajArtighnaM gOvindaM citrakUTakE|
anuttamaM cOttamAyAM zvEtAdrau padmalOcanam||24||
pArthasthalE parabrahma kRSNAkOTyAM madhudviSam|
nandapuryAM mahAnandaM vRddhapuryAM vRSAzrayam||25||
asaGgaM saGgamagrAmE zaraNyE zaraNaM mahat|
dakSiNadvArakAyAM tu gOpAlaM jagatAM patim||26||
siMhakSEtrE mahAsiMhaM mallAriM maNimaNDapE|
nibiDE nibiDAkAraM dhAnuSkE jagadIzvaram||27||
mauhUrE kAlamEghaM tu madhurAyAM tu sundaram|
vRSabhAdrau mahApuNyE paramasvAmisajJakam||28||
zrImadvaraguNE nAthaM kurukAyAM ramAsakham|
gOSThIpurE gOSThapatiM zayAnaM darbhasaMstarE||29||
dhanvimaGgalakE zauriM balADhyaM bhramarasthalE|
kuraGgE tu tathA pUrNaM kRSNAmEkaM vaTasthalE||30||
acyutaM kSudranadyAM tu padmanAbhamanantakE|
EtAni viSNOH sthAnAni pUjitAni mahAtmabhiH||31||
adhiSThitAni dEvEza tatrAsInaM ca mAdhavam|
yaH smarEtsatataM bhaktyA cEtasAnanyagAminA||32||
sa vidhUyAtisaMsArabandhaM yAti harEH padam|
aSTOttarazataM viSNOH sthAnAni paThatA svayam||33||
adhItAH sakalA vEdAH kRtAzca vividhA makhAH|
sampAditA tathA muktiH paramAnandadAyinI||34||


avagADhAni tIrthAni jJAtaH sa bhagavAn hariH|
AdyamEtatsvayaM vyaktaM vimAnaM raGgasajJakam|
zrImuSNaM vEGkaTAdriM ca zAlagrAmaM ca naimiSam||35||

tOtAdriM puSkaraM caiva naranArAyaNAzramam|
aSTau mE mUrtayaH santi svayaM vyaktA mahItalE||36||

||iti zrIviSNOraSTOttarazatadivyasthAnIyanAmastOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox