From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


viSNOraSTOttarazatadivyasthAnIyanAmAvaliH


 1. OM zrIvaikuNThE vAsudEvAya namaH
 2. OM AmOdE karSaNAya namaH
 3. OM pramOdE pradyumnAya namaH
 4. OM sammOdE airuddhAya namaH
 5. OM satyalOkE viSNavE namaH
 6. OM sUryamaNDalE padmAkSAya namaH
 7. OM kSIrAbdhau zESazayanAya namaH
 8. OM zvEtadvIpEtu tArakAya namaH
 9. OM badaryAM nArAyaNAya namaH
 10. OM naimiSE harayE namaH
 11. OM harikSEtrE zAlagrAmAya namaH
 12. OM ayOdhyAyAM raghUttamAya namaH
 13. OM mathurAyAM bAlakRSNAya namaH
 14. OM mAyAyAM madhusUdanAya namaH
 15. OM kAzyAM bhOgazayanAya namaH
 16. OM amavantyAM avanIpatayE namaH
 17. OM dvAravatyAM yAdavEndrAya namaH
 18. OM vrajE gOpIjanapriyAya namaH
 19. OM vRndAvanE nandasUnavE namaH
 20. OM kAliyahradE gOvindAya namaH
 21. OM gOvardhanE gOpavESAya namaH
 22. OM gOmantaparvatE zaurayE namaH
 23. OM haridvArE jagatpatayE namaH
 24. OM prayAgE mAdhavAya namaH
 25. OM gayAyAM gadAdharAya namaH
 26. OM gaGgAsAgaragE viSNavE namaH
 27. OM citrakUTE rAghavAya namaH
 28. OM nandigrAmE rAkSasaghnAya namaH
 29. OM prabhAsE vizvarUpAya namaH
 30. OM zrIkUrmE kUrmamacalAya namaH
 31. OM nIlAdrau puruSOttamAya namaH
 32. OM siMhAcalE mahAsiMhAya namaH
 33. OM tulasIvanE gadinAM namaH
 34. OM ghRtazailE pApaharAya namaH
 35. OM zvEtAdrau siMharUpAya namaH
 36. OM dharmapuryAM yOgAnandAya namaH
 37. OM kAkulE AndhranAyakAya namaH
 38. OM gAruDAdrau ahObilE hiraNyAsuramardanAya namaH
 39. OM pANDuraGgE viTThalAya namaH
 40. OM vEGkaTAdrau ramAsakhAya namaH
 41. OM yAdavAdrau nArAyaNAya namaH
 42. OM ghaTikAcalE nRsiMhAya namaH
 43. OM kAJcyAM vAraNagirau kamalalOcanavaradAya namaH
 44. OM kAJcyAM paramEzapurE yathOktakAriNE namaH
 45. OM kAJcyAM pANDavadUtAya namaH
 46. OM kAJcyAM trivikramAya namaH
 47. OM kAJcyAM kAmAsikyAM nRsiMhAya namaH
 48. OM kAJcyAM kAmAsikyAM aSTabhujAya namaH
 49. OM kAJcyAM mEghAkArAya namaH
 50. OM kAJcyAM zubhAkArAya namaH
 51. OM kAJcyAM zESAkArAya namaH
 52. OM kAJcyAM zObhanAya namaH
 53. OM kAJcyAM kAmakOTyAM zubhapradAya namaH
 54. OM kAJcyAM kAlamEghAya namaH
 55. OM kAJcyAM khagArUDhAya namaH
 56. OM kAJcyAM kOTisUryasamaprabhAya namaH
 57. OM kAJcyAM divyAya namaH
 58. OM kAJcyAM dIpaprakAzAya namaH
 59. OM kAJcyAM pravAlavarNAya namaH
 60. OM kAJcyAM dIpAbhAya namaH
 61. OM zrIgRdhrasarasastIrE vijayarAghavAya namaH
 62. OM mahApuNyE vIkSAraNyE vIrarAghavAya namaH
 63. OM tOtAdrau tuGgazayanAya namaH
 64. OM gajasthalE gajArtighnAya namaH
 65. OM balipurE mahAbalAya namaH
 66. OM bhaktisArE jagatpatayE namaH
 67. OM zrImuSNE mahAvarAhAya namaH
 68. OM mahIndrE padmalOcanAya namaH
 69. OM zrIraGgE jagannAthAya namaH
 70. OM zrIdhAmE jAnakIpriyAya namaH
 71. OM sArakSEtrE sAranAthAya namaH
 72. OM khaNDanE haracApahAya namaH
 73. OM zrInivAsasthalE pUrNAya namaH
 74. OM svarNamandirE suvarNAya namaH
 75. OM vyAghrapuryAM mahAviSNavE namaH
 76. OM bhaktisthAnE bhaktidAya namaH
 77. OM zvEtahradE zAntamUrtayE namaH
 78. OM agnipuryAM surapriyAya namaH
 79. OM bhArgavasthAnE bhargAya namaH
 80. OM vaikuNThE mAdhavAya namaH
 81. OM puruSOttamE bhaktasakhAya namaH
 82. OM cakratIrthE sudarzanAya namaH
 83. OM kumbhakONE cakrapANayE namaH
 84. OM bhUtasthAnE zArGgiNAya namaH
 85. OM kapisthalE gajArtighnAya namaH
 86. OM citrakUTakE gOvindAya namaH
 87. OM uttamAyAM anuttamAya namaH
 88. OM zvEtAdrau padmalOcanAya namaH
 89. OM pArthasthalE parabrahmaNE namaH
 90. OM kRSNAkOTyAM madhudviSE namaH
 91. OM nandapuryAM mahAnandAya namaH
 92. OM vRddhapuryAM vRSAzrayAya namaH
 93. OM saGgamagrAmE asaGgAya namaH
 94. OM zaraNyE zaraNAya namaH
 95. OM dakSiNadvArakAyAM gOpAlAya namaH
 96. OM siMhakSEtrE mahAsiMhAya namaH
 97. OM maNimaNDapE mallArayE namaH
 98. OM nibiDE nibiDAkArAya namaH
 99. OM dhAnuSkE jagadIzvarAya namaH
 100. OM mauhUrE kAlamEghAya namaH
 101. OM madhurAyAM sundarAya namaH
 102. OM vRSabhAdrau paramasvAminE namaH
 103. OM zrImadvaraguNE nAthAya namaH
 104. OM kurukAyAM ramAsakhayE namaH
 105. OM gOSThIpurE gOSThapatayE namaH
 106. OM darbhasaMstarE zayAnAya namaH
 107. OM dhanvimaGgalakE zaurayE namaH
 108. OM bhramarasthalE balADhyAya namaH
 109. OM kuraGgE pUrNAya namaH
 110. OM vaTasthalE kRSNAya namaH
 111. OM kSudranadyAM acyutAya namaH
 112. OM anantakE padmanAbhAya namaH

|| iti zrI viSNOraSTOttarazatadivyasthAnIyanAmAvaliH sampUrNA ||
Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox