From StotraSamhita

Jump to: navigation, search

zrIviSNubhujaGgaprayAtastOtram

cidaMzaM vibhuM nirmalaM nirvikalpam
nirIhaM nirAkAramOGkAragamyam|
guNAtItamavyaktamEkaM turIyam
paraM brahma yaM vEda tasmai namastE||1||
vizuddhaM zivaM zAntamAdyantazUnyam
jagajjIvanaM jyOtirAnandarUpam|
adigdEzakAlavyavacchEdanIyam
trayI vakti yaM vEda tasmai namastE||2||
mahAyOgapIThE paribhrAjamAnE
dharaNyAditattvAtmakE zaktiyuktE|
guNAhaskarE vahnibimbArdhamadhyE
samAsInamOGkarNikE'STAkSarAbjE||3||
samAnOditAnEkasUryEndukOTi-
prabhApUratulyadyutiM durnirIkSam|
na zItaM na cOSNaM suvarNAvadAta-
prasannaM sadAnandasaMvitsvarUpam||4||
sunAsApuTaM sundarabhrUlalATam
kirITOcitAkuJcitasnigdhakEzam|
sphurat puNDarIkAbhirAmAyatAkSam
samutphullaratnaprasUnAvataMsam||5||
lasat kuNDalAmRSTagaNDasthalAntam
japArAgacOrAdharaM cAruhAsam|
alivyAkulAmOlimandAramAlam
mahOrasphuratkaustubhOdArahAram||6||
suratnAGgadairanvitaM bAhudaNDaiH
caturbhizcalatkaGkaNAlaGkRtAgraiH|
udArOdarAlaGkRtaM pItavastram
padadvandvanirdhUtapadmAbhirAmam||7||
svabhaktESu sandarzitAkAramEvam
sadA bhAvayan sanniruddhEndriyAzvaH|
durApaM narO yAti saMsArapAram
parasmai parEbhyO'pi tasmai namastE||8||
zriyA zAtakumbhadyutisnigdhakAntyA
dharaNyA ca dUrvAdalazyAmalAGgyA|
kalatradvayEnAmunA tOSitAya
trilOkIgRhasthAya viSNO namastE||9||
zarIraM kalatraM sutaM bandhuvargam
vayasyaM dhanaM sadma bhRtyaM bhuvaM ca|
samastaM parityajya hA kaSTamEkO
gamiSyAmi duHkhEna dUraM kilAham||10||
jarEyaM pizAcIva hA jIvatO mE
vasAmakti raktaM ca mAMsaM balaM ca|
ahO dEva sIdAmi dInAnukampim
kimadyApi hanta tvayOdAsitavyam||11||
kaphavyAhatOSNOlbaNazvAsavEga-
vyathAvisphuratsarvamarmAsthibandhAm|
vicintyAhamantyAmasaGkhyAmavasthAm
bibhEmi prabhO kiM karOmi prasIda||12||
lapannacyutAnanta gOvinda viSNO
murArE harE nAtha nArAyaNEti|
yathA'nusmariSyAmi bhaktyA bhavantam
tathA mE dayAzIla dEva prasIda||13||
bhujaGgaprayAtaM paThEdyastu bhaktyA
samAdhAya cittE bhavantaM murArE|
sa mOhaM vihAyAzu yuSmatprasAdAt
samAzritya yOgaM vrajatyacyutaM tvAm||14||


||iti zrImacchaGkarAcaryaviracitaM zrIviSNubhujaGgaprayAtastOtraM sampUrNam‌||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox