From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


durgAstOtram (yudhiSThirakRtam)


vaizampAyana uvAca

virATanagaraM ramyaM gacchamAnO yudhiSThiraH|
astuvanmanasA dEvIM durgAM tribhuvanEzvarIm||1||
yazOdAgarbhasambhUtAM nArAyaNavarapriyAm|
nandagOpakulE jAtAM maGgalyAM kulavardhanIm||2||
kaMsavidrAvaNakarImasurANAM kSayaGkarIm|
zilAtaTavinikSiptAmAkAzaM prati gAminIm||3||
vAsudEvasya bhaginIM divyamAlyavibhUSitAm|
divyAmbaradharAM dEvIM khaGgakhETakadhAriNIm||4||
bhArAvataraNE puNyE yE smaranti sadA zivAm|
tAnvai tArayatE pApAtpaGkE gAmiva durbalAm||5||
stOtuM pracakramE bhUyO vividhaiH stOtrasambhavaiH|
Amantrya darzanAkAGkSI rAjA dEvIM sahAnujaH||6||
namOstu varadE kRSNE kumAri brahmacAriNi|
bAlArkasadRzAkArE pUrNacandranibhAnanE||7||
caturbhujE caturvakrE pInazrONipayOdharE|
mayUrapicchavalayE kEyUrAGgadadhAriNi||8||
bhAsi dEvi yathA padmA nArAyaNaparigrahaH|
svarUpaM brahmacaryaM ca vizadaM tava khEcari||9||
kRSNacchavisamA kRSNA saGkarSaNasamAnanA|
bibhratI vipulau bAhu zakradhvajasamucchrayau||10||
pAtrI ca paGkajI ghaNTI strI vizuddhA ca yA bhuvi|
pAzaM dhanurmahAcakraM vividhAnyAyudhAni ca||11||
kuNDalAbhyAM supUrNAbhyAM karNAbhyAM ca vibhUSitA|
candravispardhinA dEvi mukhEna tvaM virAjasE||12||
mukuTEna vicitrENa kEzabandhEna zObhinA|
bhujaGgAbhOgavAsEna zrONisUtrENa rAjatA||13||
vibhrAjasE cA''baddhEna bhOgEnEvEha mandaraH|
dhvajEna zikhipicchAnAmucchritEna virAjasE||14||
kaumAraM vratamAsthAya tridivaM pAvitaM tvayA|
tEna tvaM stUyasE dEvi tridazaiH pUjyasE'pi ca||15||
trailOkyarakSaNArthAya mahiSAsuranAzini|
prasannA mE surazrESThE dayAM kuru zivA bhava||16||
jayA tvaM vijayA caiva saGgrAmE ca jayapradA|
mamApi vijayaM dEhi varadA tvaM ca sAmpratam||17||
vindhyE caiva nagazrESThE tava sthAnaM hi zAzvatam|
kAli kAli mahAkAli zIdhumAMsapazupriyE||18||
kRtAnuyAtrA bhUtaistvaM varadA kAmacAriNI|
bhArAvatArE yE ca tvAM saMsmariSyanti mAnavAH||19||
praNamanti ca yE tvAM hi prabhAtE tu narA bhuvi|
na tESAM durlabhaM kiJcitputratO dhanatOpi vA||20||


durgAttArayasE durgE tattvaM durgA smRtA janaiH
kAntArESvavasannAnAM magrAnAM ca mahArNavE|
dasyubhirvA niruddhAnAM tvaM gatiH paramA nRNAm||21||

jalaprataraNE caiva kAntArESvaTavISu ca|
yE smaranti mahAdEvi na ca sIdanti tE narAH||22||
tvaM kIrtiH zrIrdhRtiH siddhirhrIrvidyA santatirmatiH|
sandhyA rAtriH prabhA nidrA jyOtsnA kAntiHkSamAdayA||23||
nRNAM ca bandhanaM mOhaM putranAzaM dhanakSayam|
vyAdhiM mRtyuM bhayaM caiva pUjitA nAzayiSyasi||24||
sOhaM rAjyAtparibhraSTaH zaraNaM tvAM prapannavAn|
praNatazca yathA mUrdhnA tava dEvi surEzvari||25||
trAhi mAM padmapatrAkSi satyE satyA bhavasva naH|
zaraNaM bhava mE durgE zaraNyE bhaktavatsalE||26||
EvaM stutA hi sA dEvI darzayAmAsa pANDavam|
upagamya tu rAjAnamidaM vacanamabravIt||27||


dEvyuvAca

zRNu rAjanmahAbAhO madIyaM vacanaM prabhO|
bhaviSyatyacirAdEva saGgrAmE vijayastava||28||
mama prasAdAnnirjitya hatvA kauravavAhinIm|
rAjyaM niSkaNTakaM kRtvA bhOkSyasE mEdinIM punaH||29||
bhrAtRbhiH sahitO rAjanprItiM prApsyasi puSkalAm|
matprasAdAcca tE saukhyamArOgyaM ca bhaviSyati||30||
yE ca saGkIrtayiSyanti lOkE vigatakalmaSAH|
tESAM tuSTA pradAsyAmi rAjyamAyurvapuH sutam||31||
pravAsE nagarE vA'pi saGgrAmE zatrusaGkaTE|
aTavyAM durgakAntArE sAgarE gahanE girau||32||
yE smariSyanti mAM rAjanyathA'haM bhavatA smRtA|
na tESAM durlabhaM kiJcidasmią¤llOkE bhaviSyati||33||
idaM stOtravaraM bhaktyA zRNuyAdvA paThEta vA|
tasya sarvANi kAryANi siddhiM yAsyanti pANDavAH||34||
matprasAdAcca vaH sarvAnvirATanagarE sthitAn|
na prajJAsyanti kurakO narA vA tannivAsinaH||35||
ityuktvA varadA dEvI yudhiSThiramarindamam|
rakSAM kRtvA ca pANDUnAM tatraivAntaradhIyata||36||


||iti zrImanmahAbhAratE virATaparvaNi pANDavapravEzaparvaNi aSTamO'dhyAyaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox