From StotraSamhita

(Redirected from Bhishma stuti)
Jump to: navigation, search


Stotras from bhAgavatam
kuntIstutiH (1.8) bhISmastutiH (1.9) catuzzlOki bhAgavatam (2.9) kUrmastOtram (3.5) yajJavarAhamUrtistutiH (3.13)
dhruvastutiH (4.9) nArAyaNakavacam (6.8) prahlAdastutiH (7.9) gajEndrastutiH (8.3) vAmanastOtram (8.17)
bAlarakSA (10.6) gOpikAgItam (10.31) akrUrastutiH (10.40) mucukundastutiH (10.51) rukmiNI-sandEzaH (10.52)

bhISmastutiH

zrIbhISma uvAca

iti matirupakalpitA vitRSNA bhagavati sAtvatapuGgavE vibhUmni|
svasukhamupagatE kvacidvihartuM prakRtimupEyuSi yadbhavapravAhaH||32||
tribhuvanakamanaM tamAlavarNaM ravikaragauravarAmbaraM dadhAnE|
vapuralakakulAvRtAnanAbjaM vijayasakhE ratirastu mE'navadyA||33||
yudhi turagarajOvidhUmraviSvakkacalulitazramavAryalaGkRtAsyE|
mama nizitazarairvibhidyamAna tvaci vilasatkavacE'stu kRSNa AtmA||34||
sapadi sakhivacO nizamya madhyE nijaparayOrbalayO rathaM nivEzya|
sthitavati parasainikAyurakSNA hRtavati pArthasakhE ratirmamAstu||35||
vyavahitapRtanAmukhaM nirIkSya svajanavadhAdvimukhasya dOSabuddhyA|
kumatimaharadAtmavidyayA yazcaraNaratiH paramasya tasya mE'stu||36||
svanigamamapahAya matpratijJAmRtamadhikartumavaplutO rathasthaH|
dhRtarathacaraNO'bhyayAccaladgurhaririva hantumibhaM gatOttarIyaH||37||
zitavizikhahatO vizIrNadaMzaH kSatajaparipluta AtatAyinO mE|
prasabhamabhisasAra madvadhArthaM sa bhavatu mE bhagavAngatirmukundaH||38||
vijayarathakuTumba AttatOtrE dhRtahayarazmini tacchriyEkSaNIyE|
bhagavati ratirastu mE mumUrSOryamiha nirIkSya hatA gatAH svarUpam||39||
lalitagativilAsavalguhAsa praNayanirIkSaNakalpitOrumAnAH|
kRtamanukRtavatya unmadAndhAH prakRtimagankila yasya gOpavadhvaH||40||
munigaNanRpavaryasaGkulE'ntaH sadasi yudhiSThirarAjasUya ESAm|
arhaNamupapEda IkSaNIyO mama dRzigOcara ESa AvirAtmA||41||
tamimamahamajaM zarIrabhAjAM hRdi hRdi dhiSThitamAtmakalpitAnAm|
pratidRzamiva naikadhArkamEkaM samadhigatO'smi vidhUtabhEdamOhaH||42||

sUta uvAca

kRSNa EvaM bhagavati manOvAgdRSTivRttibhiH|
AtmanyAtmAnamAvEzya sO'ntaHzvAsa upAramat||43||


||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM prathamaskandhE navamE'dhyAyE zrI bhISmakRta kRSNastutiH sampUrNaH||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox