From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


Stotras from bhAgavatam
kuntIstutiH (1.8) bhISmastutiH (1.9) catuzzlOki bhAgavatam (2.9) kUrmastOtram (3.5) yajJavarAhamUrtistutiH (3.13)
dhruvastutiH (4.9) nArAyaNakavacam (6.8) prahlAdastutiH (7.9) gajEndrastutiH (8.3) vAmanastOtram (8.17)
bAlarakSA (10.6) gOpikAgItam (10.31) akrUrastutiH (10.40) mucukundastutiH (10.51) rukmiNI-sandEzaH (10.52)

gajEndramOkSastOtram

zrIgajEndra uvAca

OM namO bhagavatE tasmai yata EtaccidAtmakam|
puruSAyAdibIjAya parEzAyAbhidhImahi||2||
yasminnidaM yatazcEdaM yEnEdaM ya idaM svayam|
yO'smAtparasmAcca parastaM prapadyE svayambhuvam||3||
yaH svAtmanIdaM nijamAyayArpitaM kvacidvibhAtaM kva ca tattirOhitam|
aviddhadRksAkSyubhayaM tadIkSatE sa AtmamUlO'vatu mAM parAtparaH||4||
kAlEna paJcatvamitESu kRtsnazO lOkESu pAlESu ca sarvahEtuSu|
tamastadAsIdgahanaM gabhIraM yastasya pArE'bhivirAjatE vibhuH||5||
na yasya dEvA RSayaH padaM vidurjantuH punaH kO'rhati gantumIritum|
yathA naTasyAkRtibhirvicESTatO duratyayAnukramaNaH sa mAvatu||6||
didRkSavO yasya padaM sumaGgalaM vimuktasaGgA munayaH susAdhavaH|
carantyalOkavratamavraNaM vanE bhUtAtmabhUtAH suhRdaH sa mE gatiH||7||
na vidyatE yasya ca janma karma vA na nAmarUpE guNadOSa Eva vA|
tathApi lOkApyayasambhavAya yaH svamAyayA tAnyanukAlamRcchati||8||
tasmai namaH parEzAya brahmaNE'nantazaktayE|
arUpAyOrurUpAya nama AzcaryakarmaNE||9||
nama AtmapradIpAya sAkSiNE paramAtmanE|
namO girAM vidUrAya manasazcEtasAmapi||10||
sattvEna pratilabhyAya naiSkarmyENa vipazcitA|
namaH kaivalyanAthAya nirvANasukhasaMvidE||11||
namaH zAntAya ghOrAya mUDhAya guNadharmiNE|
nirvizESAya sAmyAya namO jJAnaghanAya ca||12||
kSEtrajJAya namastubhyaM sarvAdhyakSAya sAkSiNE|
puruSAyAtmamUlAya mUlaprakRtayE namaH||13||
sarvEndriyaguNadraSTrE sarvapratyayahEtavE|
asatA cchAyayOktAya sadAbhAsAya tE namaH||14||
namO namastE'khilakAraNAya niSkAraNAyAdbhutakAraNAya|
sarvAgamAmnAyamahArNavAya namO'pavargAya parAyaNAya||15||
guNAraNicchannaciduSmapAya tatkSObhavisphUrjitamAnasAya|
naiSkarmyabhAvEna vivarjitAgama svayaMprakAzAya namaskarOmi||16||
mAdRkprapannapazupAzavimOkSaNAya muktAya bhUrikaruNAya namO'layAya|
svAMzEna sarvatanubhRnmanasi pratIta pratyagdRzE bhagavatE bRhatE namastE||17||
AtmAtmajAptagRhavittajanESu saktairduSprApaNAya guNasaGgavivarjitAya|
muktAtmabhiH svahRdayE paribhAvitAya jJAnAtmanE bhagavatE nama IzvarAya||18||
yaM dharmakAmArthavimuktikAmA bhajanta iSTAM gatimApnuvanti|
kiM cAziSO rAtyapi dEhamavyayaM karOtu mE'dabhradayO vimOkSaNam||19||
EkAntinO yasya na kaJcanArthaM vAJchanti yE vai bhagavatprapannAH|
atyadbhutaM taccaritaM sumaGgalaM gAyanta AnandasamudramagnAH||20||
tamakSaraM brahma paraM parEzamavyaktamAdhyAtmikayOgagamyam|
atIndriyaM sUkSmamivAtidUramanantamAdyaM paripUrNamIDE||21||
yasya brahmAdayO dEvA vEdA lOkAzcarAcarAH|
nAmarUpavibhEdEna phalgvyA ca kalayA kRtAH||22||
yathArciSO'gnEH saviturgabhastayO niryAnti saMyAntyasakRtsvarOciSaH|
tathA yatO'yaM guNasampravAhO buddhirmanaH khAni zarIrasargAH||23||
sa vai na dEvAsuramartyatiryaGna strI na SaNDhO na pumAnna jantuH|
nAyaM guNaH karma na sanna cAsanniSEdhazESO jayatAdazESaH||24||
jijIviSE nAhamihAmuyA kimantarbahizcAvRtayEbhayOnyA|
icchAmi kAlEna na yasya viplavastasyAtmalOkAvaraNasya mOkSam||25||
sO'haM vizvasRjaM vizvamavizvaM vizvavEdasam|
vizvAtmAnamajaM brahma praNatO'smi paraM padam||26||
yOgarandhitakarmANO hRdi yOgavibhAvitE|
yOginO yaM prapazyanti yOgEzaM taM natO'smyaham||27||
namO namastubhyamasahyavEga zaktitrayAyAkhiladhIguNAya|
prapannapAlAya durantazaktayE kadindriyANAmanavApyavartmanE||28||
nAyaM vEda svamAtmAnaM yacchaktyAhaM dhiyA hatam|
taM duratyayamAhAtmyaM bhagavantamitO'smyaham||29||


||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM aSTamaskandhE tRtIyE'dhyAyE zrI gajEndrakRta bhagavatstOtraM sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox