From StotraSamhita

Jump to: navigation, search


Stotras from bhAgavatam
kuntIstutiH (1.8) bhISmastutiH (1.9) catuzzlOki bhAgavatam (2.9) kUrmastOtram (3.5) yajJavarAhamUrtistutiH (3.13)
dhruvastutiH (4.9) nArAyaNakavacam (6.8) prahlAdastutiH (7.9) gajEndrastutiH (8.3) vAmanastOtram (8.17)
bAlarakSA (10.6) gOpikAgItam (10.31) akrUrastutiH (10.40) mucukundastutiH (10.51) rukmiNI-sandEzaH (10.52)

vAmanastOtram

zrI aditiruvAca

yajJEza yajJapuruSAcyuta tIrthapAda
tIrthazravaH zravaNamaGgalanAmadhEya|
ApannalOkavRjinOpazamOdayAdya
zaM naH kRdhIza bhagavannasi dInanAthaH||1||
vizvAya vizvabhavanasthitisaMyamAya
svairaM gRhItapuruzaktiguNAya bhUmnE|
svasthAya zazvadupabRMhitapUrNabOdha
vyApAditAtmatamasE harayE namastE||2||
AyuH paraM vapurabhISTamatulyalakSmIr
dyObhUrasAH sakalayOgaguNAstrivargaH|
jJAnaM ca kEvalamananta bhavanti tuSTAt
tvattO nRNAM kimu sapatnajayAdirAzIH||3||


||iti zrImadbhAgavatE mahApurANE pAramahaMsyAM saMhitAyAM aSTamaskandhE saptadazE'dhyAyE zrI aditikRta vAmanastOtram sampUrNam||

Personal tools
Namespaces
Variants
Views
Actions
Navigation
Choose a script

translipi

Toolbox